قانون جديد كنگره، يك اقدام دشمنانه و خصومتآميز عليه ايران است

KHABAR JONOOB - - سياسي -

رئيس ســتاد پيگيرى اجراى برجام با بيان اين كه موشــك هايمان را به هيچ وجه از دســت نمى دهيم، گفت: قانون جديد كنگره آمريكا خيلى روشن و بيّن يك اقدام دشمنانه و خصومت آميز عليه ايران اســت.به گزارش مهر، ســيد عباس عراقچى با بيان اين كه از اين جهت كه در ادامه دشمنىهاى آمريكا است، در حقيقت چيز جديدى نيست، گفت: البته قانون جديدى است؛ حرف هاى جديدى زده، ولى موضوع جديدى اتفاق نيفتاده و در ادامه دشمنى هاى آمريكاست؛ دشمنى هاى آمريكا ادامه داشته و همچنان هم ادامه خواهد داشت.

وي با تأكيد بر اين كه كســى انتظار نداشته باشــد كه دشمنى آمريكا در اثر برجام يــا هر چيز ديگرى كاهــش پيدا كند، گفــت: كارى كه آمريكايىها يعنــى كنگره آمريكا كــرد، يك حركت خصمانه بــود. آن ها اينطور فكر مىكنند كه بــر اثر برجام، جمهورى اســلامى ايران قدرتمندتر شده و سياستش در منطقه تهاجمىتر شده و رفتار آن نسبت به آمريكا و سياســت هايش عوض نشــده اســت؛ بنابراين فكر مىكنند كه اين وضعيت بايد عوض شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.