مولاوردى: در دولت دوازدهم حضور دارم اما نه به عنوان معاون زنان

KHABAR JONOOB - - سياسي -

معــاون رئيسجمهــور در امور زنــان و خانواده گفــت: در كابينه آينده حضور دارم.به گزارش تســنيم، شهيندخت مولاوردى در حاشيه نشست شوراى اجتماعى كشور در پاسخ به ســؤالى درباره احتمال حضورش در كابينه دولت دوازدهم گفــت: تلاش ما، حضور خانم ها در كابينــه آينده اســت.وى افزود: صحبــت هايى با من شده اســت، اما حضورم به عنوان معاون در حوزه زنان نخواهد بود، ولى در كابينه هستم، البته تصميم نهايى را رئيس جمهور خواهند گرفت.بنا بر اخبار ديگري حســن محمدى از مسئولان ستاد حسن روحانى در توييتر خود نوشت: روحانى با اعضاى كابينه اى كه خصوصى ديدار كرده است براى خداحافظى بوده اســت.گفته مى شود در اين جلســه خداحافظى صالحى اميرى، ربيعى، ابتكار و مولاوردى حضور داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.