ميرسليم: كار هاشمىطبا و جهانگيرى مسخره كردن مردم بود

KHABAR JONOOB - - سياسي -

رئيــس شــوراى مركــزى حزب موتلفه اسلامى درباره انتخابات رياست جمهــورى گفــت: از 40 ميليــون رأى توانســتيم 16 ميليون رأى براى جريان اصولگرايــى بهدســت آوريــم كه يك توفيق بود. به گزارش مهرســيدمصطفى ميرســليم اظهــار كــرد: كار بنــده در انتخابــات مثل روحانــى و جهانگيرى نبود كه بــراى هر مناظــره با يك بغل پرونده در جلســات حاضر مىشدند و مدام هم مطالب را بين خودشان تقسيم و ردوبدل مىكردند. وى افزود: روحانى از مجموعه ابزار تبليغى حداكثر استفاده غيرقانونــى را كــرد و بدعــت بــدى گذاشــت و از امكانــات دولتى كه در اختيار دولت بــود از طريق جهانگيرى و وزرا بــراى تبليغ بهره گرفت. رئيس شــوراى مركزى حزب موتلفه اسلامى ادامــه داد: اينكه معاون اول روحانى به عنوان يك نامزد 100 درصد پوششــى كانديدا شــود، يك بدعتِ بد بود و اين يعنى شــرايط مســاوى نيســت و يعنى يــك كانديــدا 2 برابــر بقيــه وقت در اختيار خواهد داشــت. ميرسليم تصريح كرد: هاشمى طبا مىگفت »من كانديدا هســتم ولى به روحانى رأى مىدهم.« جهانگيــرى هــم با رويكــرد كانديداى پوششــى وارد عرصه شــد. اين كار به معنى مسخره كردن مردم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.