تابش: اگر شنيده ها درباره كابينه درست باشد، رضايت اصلاح طلبان خيلى برآورده نمى شود

KHABAR JONOOB - - سياسي -

نايــب رئيــس فراكســيون اميد گفــت: در جلســه فراكســيون اميد با رئيس جمهــور، نمايندگان به انتخاب وزير مبتنى بــر مطالبه همه مردم اعم از جوانــان و اقليت ها و زنان و تاكيد شد.به گزارش خبرآنلاين، محمد رضا تابش درباره حضور زنــان در كابينه دوازدهــم گفت: به احتمــال زياد هيچ وزيــر خانمى در كابينه وجود نخواهد داشــت و رئيس جمهــور از زنان در ســطح معاونت اســتفاده خواهد كرد. همچنين اگر شــنيدهها درباره تركيب كابينه دوازدهم درســت باشــد، خيلى رضايــت اصلاحطلبــان بــرآورده نمىشــود.وي در ادامه صحبت هايش به مســاله حصر اشــاره كرد و گفت: در خصوص اين مســاله مــن بيش از ديگر نمايندگان با مســئولان مربوطه گفت و گو و مذاكره كردم و به نتايج خوبــى نيز رســيدم امــا اتفاقات چند روز گذشــته باعث شد روند به نتيجه رسيدن مذاكرات كمى كند شود. البته با توجــه به اقدامات صــورت گرفته علائم بسيار روشنى در خصوص رفع حصر در روزهاى آينده وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.