احتمال اعلام وصول سؤال از رئيس جمهور پس از تعطيلات مجلس

KHABAR JONOOB - - سياسي -

نماينــده زنجــان در مجلــس از احتمال اعلام وصــول ســؤال از رئيسجمهور پس از تعطيــلات قــوه مقننــه خبر داد.به گزارش مهــر، على وقف چى با بيان اينكه ســؤال از رئيسجمهور درباره عملكرد موسســات مالى و اعتبارى هم چنان به قوت خود باقى است و منتفى نشــده اســت، گفت: در جلســه غير علنى كه نمايندگان با ولى ا... سيف داشتند، رئيس كل بانك مركزى قول داد ظرف چند روز وضعيت سپردهگذاران موسسات مالى را تعيين تكليف كند.نماينده مردم زنجان در مجلس تصريح كرد: برخى افراد نيز اين گونه به ســپرده گذاران القا كرده اند كه اگر با فرمولــى كه بانك مركزى تعبيه كرده پول خود را دريافت نكنند، مشــخص نيســت كه چه زمانى به پول خود برســند.وي با تاكيد بر اينكه نمايندگان از راهى كه براى احقاق حقوق ســپرده گذاران انتخاب كردهاند، كوتاه نخواهند آمد، اظهار داشــت: احتمالاً پس از تعطيلات مجلس ســئوال از رئيسجمهور اعلام وصول شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.