مهدى كروبى مجدداً در بيمارستان بسترى شد

KHABAR JONOOB - - سياسي -

فرزند مهــدى كروبى بــا تأييد خبر بســترى شــدن مجدد پدرش در بيمارســتان تصريــح كرد: ايشــان به بخــش مراقبــت هــاى ويــژه يكى از بيمارســتان هــاى تهران منتقل شــده است.به گزارش سايت جماران، حسين كروبى در مورد بســترى شدن مجدد حجــت الاســلام و المســلمين مهدى كروبى در بيمارســتان اظهار داشــت: قبل از ظهر امروز (يكشــنبه 8 مرداد مــاه) به دليل همان پايين بودن ضربان قلب، پدرم به بخش مراقبت هاى ويژه يكى از بيمارســتان هاى تهران منتقل شــد.فرزند مهدى كروبى افزود: قرار شــده كه امروز صبح (دوشنبه) ايشان را آنژيوگرافى كنند تا مشــخص شود علت پايين بودن ضربان قلب چيســت و بعد از آن پزشــكان تصميم بگيرند كه براى قلب ايشــان فنــر بزنند و يا از باطرى اســتفاده كنند.لازم به ذكر اســت هفته گذشــته مهــدى كروبى بــه دليل پايين بــودن ضربان قلب در يكى از بيمارستان هاى تهران بسترى و عمــل »اى. پــى.اس« قلب براى او انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.