بررسى مجدد قوانين نفتى در كارگروه ويژه كميسيون انرژى مجلس

KHABAR JONOOB - - سياسي -

ســخنگوى كميســيون انرژى مجلس از تشــكيل كارگروه ويژه كميسيون متبوعش براى بررســى قوانين نفتى خبر داد.اســد ا... قره خانى در گفت وگو با تســنيم، از تشكيل كارگروه ويژه اى در كميســيون متبوعش براى بررسى قوانين نفتى خبر داد و گفت: قرار اســت پس از سركشى نمايندگان به حوزه هاى انتخابيه اولين جلسه اين كارگروه تشكيل شــده و اعضاى هيأت رئيسه اين كارگروه تعيين شــوند.وى درباره ضرورت شكلگيرى اين كارگروه، گفت: با توجه به اين كه برخى از قوانين نفتى در گذشته دور تصويب شده و همچنين در گذشــته فقط شــركت ملى نفت وجود داشــت اما در حال حاضر تشكيلات نفتــى گســترش پيدا كرده و وزارت نفت، پتروشــيمى ها و شــركت ملــى گاز نيز به اين مجموعه اضافه شــدهاند و علاوه بر اين به دليل تعــارض برخى از قوانين نفتى و افزايش هجم قراردادها از جمله مواردى هستند كه مطالعه مجدد قوانين نفتى را ضرورى مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.