رهبرى صبح پنج شنبه حكم رياست جمهورى روحانى را تنفيذ مىكنند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

مراســم تنفيذ دوازدهمين دوره رياســت جمهورى صبح پنج شــنبه-12 مرداد 96- در حســينيه امام خمينى(ره) برگزار مىشود.به گزارش ايســنا، صبح پنج شنبه-12 مرداد 96- مراســم تنفيذ حكم دومين دوره رياســت جمهورى حجت الاسلام والمسلمين حسن روحانى با حضور آيت ا... ســيد على خامنهاى رهبر معظم جمهورى اسلامى ايران و سران و مســئولان كشــورى و لشگرى برگزار مىشود.در اين مراســم، آيت ا... خامنه اى براى هشــتمين بار بعد از برگزارى انتخابات سراســرى در كشور، حكم تنفيذ رياست جمهورى منتخب مردم را پس از امضا به وى اعطا مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.