عليجانى : رهبرى در بحث وزرا به صورت مصداقى وارد نشده و فقط شاخصها را بيان مىكند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

عضو فراكســيون اميــد مجلس بــا بيــان اينكــه رهبر معظــم انقلاب در بحــث وزرا بــه بيــان شــاخصها پرداختــه و به صــورت مصداق وارد نمىشــوند، گفــت: مشــورت گرفتن هــر رئيسجمهــورى از رهبــرى امر صوابى اســت اما اين بــه معناى عدم پاسخگويى به مردم، مجلس و رهبرى نيست.محسن عليجانى در گفتوگو با فارس، افــزود: رئيسجمهور مىتواند در انتخــاب وزرا از رهبــر معظــم انقلاب مشــورت بگيرد اما مسئوليت كار در انتخاب و ساير موارد مربوط بــه كابينه بر عهده دولت اســت ولى مىتــوان تقصيــرى را در ايــن رابطه متوجه رهبرى دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.