گزارش نظارتى 6 ماه مجلس از كارنامه اجراى برنامه ششم دولت

KHABAR JONOOB - - سياسي -

رئيــس كميســيون اقتصــادى مجلس با بيان اينكه دولت همه برنامه ششــم را اجرا كند نه گزينشى، گفت: مجلس گزارش نظارتى 6 ماه خود را دربــاره اجراى برنامه ششــم را ارائه خواهد كرد. محمدرضــا پورابراهيمى در گفتوگــو با فارس، با اشــاره به فعال شــده حوزه نظارتى مجلس براى بررسى اجراى برنامه ششم بيان كرد: حوزه نظارتى ما كار را شروع كرده و تك تك اجراى اين احكام را بررسى مــى كنيم؛ بنابراين گزارش نظارتى 6 ماه خود را درباره اجراى برنامه ششم را ارائــه خواهيــم كــرد؛ بنابراين اگر دولــت تكاليف قانونى خــود را اجرا نكند با وزرا و دولت برخورد قانونى خواهيم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.