تعيين اعضاى هيأت رئيسه فراكسيون اميد براى اجلاسيه دوم مجلس

KHABAR JONOOB - - سياسي -

عضو شــوراى مركزى فراكسيون اميــد از تعييــن اعضاى هيأت رئيســه فراكســيون متبوعــش براى اجلاســيه دوم در جلســه روز يكشــنبه خبر داد. علــى اكبــرى در گفت وگو با تســنيم، از برگــزارى نشســت مجمــع عمومى فراكســيون متبوع خود در روز(يكشنبه 15 مرداد) خبر داد و گفت: در اين جلسه اعضاى هيأت رئيســه فراكســيون اميد براى اجلاســيه دوم مجلس دهم انتخاب مىشــوند.وي بررسى مسايل سياسى و اقتصادى را از دســتور كار ديگر جلسه مجمــع عمومى فراكســيون متبوع خود عنوان كرد و ادامــه داد: اعضاى هيأت رئيسه فراكســيون گزارشى از ديدار با رئيس جمهور كه درباره چينش وزراى كابينه دوازدهم انجام شد به اعضا ارائه مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.