پايان دفاعيات متعرضان به سفارت عربستان

KHABAR JONOOB - - سياسي -

وكيل مدافــع تعدادى ازمتعرضان بــه ســفارت عربســتان گفــت: آخرين دفاعيــات تعــدادى از متعرضــان بــه ســفارت عربســتان و وكلاى مدافــع آنان در برابر اتهامات وارده در دادگاه تجديدنظر اخذ شــد. به گــزارش ايرنا مصطفى شعبانى اظهاركرد: اين نخستين و آخرين جلســه دادگاه تجديدنظر بود كــه دفاعيات انجام شــد. وي در ادامه گفــت: 10 نفر از متهمان اعتراضكننده به رأى بــدوى، ديروز آخرين دفاعيات خود را بيــان و وكلاى آنان نيز از اين متهمــان در برابر اتهامــات وارده دفاع كردند. بر اين اســاس بــا توجه به اخذ آخرين دفاعيات، بايد منتظر راى دادگاه باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.