سردار صفوى: برخى فكر مىكنند سرداران سپاه زمخت هستند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

مشــاور فرمانــده كل قــوا گفت: برخى فكــر مىكنند ســرداران افرادى زمخت هستند اما نمىدانند قلب سردار همدانــى پــر از مهــر بود.بــه گزارش ايلنا، ســردار رحيم صفوى در مراســم آيينرونمايــى از كتــاب »خداحافــظ ســالار« مجموعــه خاطــرات همســر سرلشــكر شــهيد مدافــع حرم حســين همدانى گفت: اين حقيقت اســت كه از مجاهدت همسران رزمندهها كمتر سخن به ميان آمده ولى انصاف اين است اين مجاهدت خاموش بيشتر گفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.