برگزاري نشست هيأت نظارت بر برجام؛ اين هفته

KHABAR JONOOB - - سياسي -

رئيــس مركــز تحقيقــات اســترتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام برگزارى جلســه هيئت نظارت بر برجام در هفته جارى گفت: قطعا پاسخ ما به آمريكايى ها صريح، روشــن و قوى خواهد بود.به گزارش مهــر، على اكبر ولايتــى ادامه داد: ما فعاليت هاى خود را براى تنوير افكار عمومــى جهــان ادامه خواهيــم داد و قرار داد ما بــا 5+1 قرار داد دوجانبه بــا آمريــكا نبــوده بلكه قــراردادى بين المللى است. بنابراين آمريكا حق ندارد آن را يك جانبه نقض كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.