»ظريف« در دولت آينده وزير امور خارجه مىماند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

معــاون كنســولى وزارت امــور خارجــه دربــاره حضــور محمدجــواد ظريف در پســت وزارت خارجه گفت: فكر مىكنم حتماً ايشان مىمانند.حسن قشــقاوى در گفت وگو با تســنيم، در پاســخ به اين پرســش كه آيا مسئوليت خاصى به وى در دولت آينده پيشــنهاد شــده، گفــت: خيــر، هيچكس بــه من پيشنهادى نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.