قرعه فال به نام يكي از اين 24نفر

KHABAR JONOOB - - جنوب -

جــلال الديــ ن عرفانــي - خبرنــگا ر »خبرجنــوب«/ در حالــي كه هنوز زمــان دقيق آغاز به كار شــوراي پنجم شيراز مشخص نيست و شــايد حدود ي كما هت اشرو عفعاليت آنبيشت ر نمانده باشــد، اعضاي شــوراي پنجــم د رآخري ن نشســت خود، مهم ترين تصميم شــان براي آيند ه شهر شيراز يعني انتخاب گزينه هاي مناسب براي مهم ترين پســت مديريت شهري را گرفتند و د ر نهايــت 24 گزينه اوليه براي ســمت شــهردار ي شيراز معرفي شــدند و د ركنا ر آناعضا يهيا ت رئيســه و روساي 7 كميسيون تخصصي شورا نيز از جانب اعضا انتخاب شدند.

به گــزارش »خبرجنــوب«، د راي نليســ ت نامهايي همچون ســيد احمدرضا دستغيب نمايند ه مــردم شــيراز در مجلــس هشــتم و منتخ باو ل مردم شــيراز در انتخابا تشورا يپنجم ،عليرض ا پاك فطرت شــهردار فعلي شــيراز ،حسين ارباب ي مدير عامل سازمان همياري شهرداريها ياست ان فارس، حيدر اســكندرپور فرماندا راســب قشيرا ز در دوران اصلاحــات، عبدالحميد معافيا نمعاو ن وزارت آمــوزش و پــرورش و رئيــس برنامه و بودجه كشــور و رئيس ســازمان برنامه و بودج ه فارس در دولت اصلاحــات ، غلامرض انامورچ ي رئيس ســازمان نظام مهندسي ســاختمان فارس، كريم شورانگيز اســتاندار كهگيلويه و بويراحمد و ايلام و معاون برنامه ريزي اســتاندار يفار س در دولت اصلاحات، جميل ه كريم ي عض و شورا ي مركزي اصلاح طلبان فارس و مشــاور استاندا ر در امور زنان در دوران اصلاحات و كاظ محقيق ت معاون اجرايي و خدمات سابق شهردار يشيرا زب ه چشم مي خورد.

از ديگــر نــام هايي كه د راي نليســ تبرا ي تصدي پســت شــهرداري شــيراز مطرح شــده ، ميتوان به عبدالرسول احمدي ،اسماعي لارزاني ، مهرنوش بسته نگار، روح ا... پورمند، محمد رضا حسن پور، رحمت ا... خسروي، همايون خسروي، ســيد مرتضي دستغيب، سيروس سليمي پور، ناد ر طيبي، ســيد عظيم عظيمي فــر، عليرضا قائديان و سيد احمد موسوي اشاره كرد.

امــا اين نام ها در حالي مطرح مي شــود ك ه شــهردار آيند هشيرا زكار يسخ ت ررا پ يشر و دارد؛ از تكميــل پروژه هاي كلان عمراني شــه ر تا تحقق بودجه 3280 ميليارد توماني امســا ل آن هم در شرايطي كه شهروندان شيرازي از شهردا ر بعدي شــه رتوقع اجرا يپروژ هها يبزرگت رر ا دارند.

سخنگوي شوراي پنجم شهر شيراز د رگف ت و گو با خبرنگار ما با اشــاره به شــيوه بررســي ســوابق و انتخــاب ايــن گزينــه ها براي پســت شهرداري شــيراز گفت: پسا زاعلا ماسامي، اي ن افراد رزومه كاري خود ر اب ههيا ت3 نفرها يك ه از جانب شــورا و از ميان اعضا انتخاب شــدهاند ، ارائه كرده و پس از آن ســواب ق آنه اب راســا س شــرايط عمومــي تصدي پســت شــهرداري د ر كلانشهرها بررسي مي شود و نتيج هاي نبررسيه ا روز چهارشنبه اين هفته به اطلاع اعضاي منتخب شوراي پنجم ميرسد.

علــي ناصري افــزود: در ادامــه ،اعض ا10 گزينــ هر ا زمي ان24 گزينه مطرح شــد هانتخا ب مي كنند ك هاين 10 نفر بايد برنامه هاي كلي خود را ارائــه دهند و د رنهاي ت5 گزينه اصل يانتخا ب شــده موظفند ريز برنامه هاي خود د ر بخشها ي مختلف شهري را به شورا اعلام كنند.

ســخنگوي پنجمين دوره شــوراي اســلامي شيراز در خصوص شرايط انتخاب شهردار توسط اعضــا گفت: به طور قطع تا پيش از آغاز به كار رســمي شــوراي پنجم، گزينه نهايي شــهردار ي شيراز توسط اعضا انتخاب مي شود اين د رحال ي اســت كه اين انتخاب براســاس فرآيند يتعري ف شــده و در قالب يك برنامه زمان بند يصور ت خواهد گرفت.

ناصــري تصريح كرد: در انتخاب شــهردار، دو نگاه ســخت افزاري و نرم افزاري وجود دارد كــه به طور قطــع هر دو لازم و ملــزوم يكديگ ر هســتند اين د رحالي اســ تك هيك يا زمه متري ن ويژگيهــاي مدنظــر در انتخاب شــهردار آيند ه شيراز، شناخت كامل شهر است.

وي گفت: انتخاب شــهردار بــ ههي چعنو ان يك موضوع سياسي نيست.

ناصــري در خصــوص پروژه هــا يعمران ي شــهرداري نيــز گفت: بســياري از پــروژ هها ي عمراني را نمي توان رها كرد ام ااجرا يه رپروژ ه بايد با نگاهي انســان مدار باشــد و به هر دو بعد ســخت افزاري و نرم افزاري پروژه ها بايد توج ه شــود. اين د رحال ياســ تك هم اب هانسا نمحو ر بودن شهر اعتقاد داريم و معتقدي ماي نانس انسال م است كه شهر سالم را مي سازد و شهر سالم محل پرورش انسان سالم است.

ســخنگوي شــوراي پنجــم شــهر شــيراز از انتخــاب اعضــاي هيــات رئيســه و روســاي كميســيونهاي تخصصــي شــوراي شــهر آيند ه خبــر داد و گفت: در اين جلســه عــلاو هب راعلا م گزينههاي شهرداري شــيراز ،اعضا ب هاتفا قآرا ، سيد احمد رضا دستغيب را به عنوان رئيس جديد شــوراي پنجم انتخاب و در ادامــ هب ارا ياعضا ، ابراهيــم صبوري دودج يب هعنــو انناي برئيس ، ليلا دودمان به عنوان منشــي اول و عل يناصر ي به عنوان منشي دوم و سخنگوي شورا انتخاب و نوذر امامي نيز به عنوان خزانه دار شــورا يپنج م معرفي شد.

وي اضافه كرد: در اين جلسه نواب قائد يب ه عنوان رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل، نوذر امامي رئيس كميســيون معماري و شهرســازي، عبدالرزا ق موســو ي رئيــس كميســي ون برنامه ، بودجــه و حقوقي، ليلا دودما نرئي سكميســيو ن فرهنگي اجتماعي، علي ناصري رئيس كميســيون خدمات شهري، محيط زيست و سلامت ،سين ابن ي زماني رئيس كميســيون اقتصاد و سرماي هگذار ي و ســولماز دهقــان به عنــوان رئيس كميســيون گردشگري و زيارت شوراي پنجم انتخاب شدند.

ناصــري گفــت: همچنيــن د رايــ نجلســ ه ســيدعبدالرزاق موســوي و مقيمــي بــ هعنــو ان نمايندگان شوراي شهر شيراز د رشوراها ياست ان و شهرســتان معرفــي و مهد يحاجتــ يب هعنو ان رئيــس كميته ياوران شــورا و احمــد تنور يب ه عنوان رئيس كميته درخواســت ها و رسيدگ يب ه شكايات انتخاب شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.