خريد آب،ساعتى 50هزار تومان!

KHABAR JONOOB - - جنوب -

روســتاى »ده چاه« شهرســتان نــى ريــز يــك ســال چشــم انتظار بهره بردارى چاه جديد آب است.

مدتهاست زنگ خطر بحران آب در اســتان به صدا درآمده است. اكنون كمتر روســتا يا شــهرى را در اين اســتان مى توان پيــدا كرد كه به نوعى با مشــكلات مرتبــط با بحران آب دســت به گريبان نباشــد. در اين ميان وضعيت برخى از شهرستانها و روستاها بحرانى تر از بقيه است.

در روستاى ده چاه شهرستان نى ريز در يك ســال گذشته براى تامين آب ســاعتى 50 هزار تومــان هزينه شده است. اين مشــكلات سبب شده كه مسئولان روستا در نامهاى خطاب به وزير نيرو خواســتار حل مشــكل آب اين روســتا و ديگر روســتاهاى اين شهرســتان شــوند. بر اســاس آن چــه در اين نامه آمده اســت با توجه بــه جمعيت زيــاد روســتاهاى ده چاه در بخش پشــتكوه، ريزآب در بخش قطرويــه، قاســم آبــاد، بنــى ويكه، نصيرآباد و بخش مركزى بايد نسبت به رفع مشــكلات آب آشاميدنى اين مناطق اقدام شود.

بخشــدار پشــتكوه شهرســتان نىريــز درباره وضعيت روســتاى ده چاه مى گويد: دستگاه پمپ چاه قديم اين روستا در يك سال گذشته دچار مشكل شده و ســبب گرديده كه آب چاه گِل آلود شود.

به گفته محســن طبرى يك ماه مردم روســتا با تانكر آبرسانى شدند تا دســتگاه پمپ درست شود اما پس از 40 روز آبى در چاه وجود نداشت و چاه به طور كامل خشــك شــد، از آن زمان تاكنون اين روستاى 2 هزار نفرى با مشكل آب رو به رو است.

خريد آب ساعتى

طبــرى از اجــاره يــك چــاه كشاورزى در يك كيلومترى روستا ســخن مىگويد كــه در روز 6 تا 7 ساعت آب مردم اين روستا را تامين مىكنــد و هزينه هر ســاعت آن 50 هزار تومان است. به عبارتى براساس صحبت هاى بخشدار پشتكوه روزانه 350 هــزار تومان بــراى تامين آب مردم اين روســتا هزينه مىشــود كه اين رقم در يك ســال معادل بيش از 127 ميليون تومان مىشود.

آنگونــه كه طبــرى مىگويد از همان زمان چاه جديــدى براى تامين آب مردم روســتا حفر شده اما پس از يك ســال هنوز در مدار قرار نگرفته در صورتى كه هزينه تامين آب مردم از چاه اجاره اى بيش از 100 ميليون شده است.

براساس صحبتهاى بخشدار به دليــل كمبود اعتبــارات، هزينه اجاره چــاه به طور كامل به فــردى كه چاه از آن اجاره شــده نيز پرداخت نشــده است.

علت خشك شدن چاه

رئيــس اداره آبفــاى روســتايى نىريــز علــت خشــك شــدن چــاه روســتاى ده چاه را برداشت بى رويه آب در مناطق پايين دست چاه عنوان مىكنــد و مىگويــد: در حالــى كه تمامى روستاهاى نى ريز جيره بندى آب مى شوند، اين چاه از نظر كمى و كيفى آبى مطلوب داشت.

به گفته عليرضــا برازنده برخى از روســتاهاى ايــن شهرســتان جيره بندى 15 روزه دارند اما اين روســتا از نظر آب مشكلى نداشت تا اين كه چاه خشــك شــد و عمليات احيا نيز نتوانســت چاه را به مــدار آب دهى

بازگرداند.

بهره بردارى از چاه جديد

برازنــده درباره حفــر چاه جديد مى گويد: در حال حاضر تا 400 متر حفر شده و به آب هم رسيده است اما به لحــاظ فنى تا زمانى كه از آبدهى طولانى مــدت چاه اطمينــان حاصل نشــود، نمىتــوان چــاه را وارد مدار كرد. به گفته رئيس آبفاى روســتايى نى ريز ابتــدا پمپاژ اوليــه روى چاه انجام مى شــود. اگر پــس از آن آب دوباره در چاه جمع شد نشان مىدهد كــه مىتوان از چاه بــراى تامين آب استفاده كرد. وى مدت زمان مشخص شدن اين موضوع را حداكثر يك ماه عنوان مىكند و مىافزايد: با حفر اين چاه آب روســتاهاى ده چاه، چاه على، حيدرآباد و حسن آباد تامين مى شود.

برازنــده مشــكل آب در روســتاهاى نىريز را جدى مىداند و مىگويد: بارندگــى 320 ميلىمترى كه اواخر سال گذشــته در شهرستان رخ داد تاثيــرى در آب آشــاميدنى روســتاها نداشــته اســت و در حال حاضر 94 روســتاى اين شهرستان با تانكر آبرسانى مىشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.