از هزينه كرد تسهيلات اشتغال براي امور ديگر در فارس جلوگيري مي شود

در صورت مشاهده تخلف، كل وام پرداختي را با جرايم مربوطه پس مي گيريم

KHABAR JONOOB - - جنوب -

ســهيلا رفيعي نژاد- خبرنگار »خبرجنوب«/ مدير صندوق كارآفريني اميد استان فارس گفت: به منظور دستيابي به اهداف مطلوب، از هزينه كرد تسهيلات اشتغال براي اموري غير از آن جلوگيري مي شود.

بهرام لطيفي در اجلاس مشــاورين و كارشناســان امور بانــوان و خانواده فرمانداري شهرستان هاي اســتان فارس، افزود: تسهيلات اشتغال شرعا و قانونا بايــد بــه كســب و كار بيانجامد و به هميــن دليل درصدي از ايــن وام ها را به صورت نقدي پرداخت نمي كنيم و طي هماهنگي در قالب تجهيزات همان شــغل ارائه مي شــود. وي يادآور شــد: متوليان براي نظارت دقيق تر بر هزينه كرد اين تســهيلات، بر گزينش افراد براي ارائه وام هاي اشتغال تاكيد داشته باشند و اگر فكــر مي كنند متقاضيان با مقاصد ديگر در اين خصوص اقدام مي كنند از همان آغاز، ممانعت كنند. لطيفي گفت: در صورت مشــاهده تخلف در مورد تسهيلات اشــتغال، كل وام پرداختي را به صورت يكجا با جرايم مربوطه پس مي گيريم و پيگيري اين قضيه بســيار جدي اســت و از افراد از جمله بانوان خواستار رعايت قوانين مربوطه هستيم.

مدير صندوق كارآفريني اميد اســتان فارس عنوان كرد: در حوزه مشــاغل خانگي بانوان براساس آخرين دستورالعمل ها، ميزان تسهيلات قرض الحسنه 10 ميليون تومان با بازپرداخت 36 ماهه اســت و در بخش تسهيلات خويش فرمايي نيز اين مبالغ 10 تا 30 ميليون تومان است كه بازپرداخت آن در شهرها 48 ماهه و در روستاها 60 ماهه است.

لطيفــي گفــت: همان طور كــه يك نوزاد نيــاز به مراقبت دارد، كســب و كارهاي جديد هم بايد حمايت شــود و با توجه به اينكه تســهيلات بانكي با سود بالا كمكي به اين امر نمي كند و به زمين گيري كســب و كارهاي يادشده منجر مي شود، دولت بايد گزينه هاي كليدي كسب و كار كه كارآفريني ايجاد ميكند را با نگاه ويژه اي حمايت كند.

وي افزود: در ســال گذشــته 90 ميليارد تومان تسهيلات قرض الحسنه از سوي صندوق كارآفريني اميد استان پرداخت شده كه 10 ميليارد و 900 ميليون تومان آن سهم بانوان فارس براي ايجاد اشتغال بوده است.

لطيفي عنوان كرد: در شهرســتان هاي اســتان بايد به دنبــال كارآفريني در حــوزه هايي بود كه به ارزش افزوده بيشــتري بيانجامد و كســب و كارهايي را بايد طراحي كرد كه به شــبكه ســازي منجر شــود و خدمات بازارمحور، توليد كند. وي گفت: نقش بانوان در كارآفريني در روســتاهاي استان بي بديل است و صندوقهاي خرد محلي در مناطق عشايري و روستايي ميتواند در اين خصوص موثر باشد.

لطيفي افزود: براساس اولويت بندي ها به ايجاد اشتغال اعتبار مي دهيم و در حال حاضر زنان بي سرپرست مدنظر ما است و بانواني كه شاغل و يا برخوردار از حقوق همسر پس از فوت او هستند، در اين رده قرار ندارند.

مدير صندوق كارآفريني اميد استان همچنين يادآور شد: تسهيلات شركت در نمايشگاه هاي خارجي و داخلي به ترتيب به ميزان 10 و 5 ميليون تومان نيز به بانوان ارائه مي شود تا زمينه فروش محصولات آنها فراهم گردد.

وي از حمايــت صنــدوق كارآفريني اميد براي راه انــدازي و ايجاد مراكز فروش و بازارچه هايي به منظور فروش محصولات زنان شاغل خبر داد و گفت: البتــه در اين مورد نيز نظــارت ها به طور جدي انجام مي گيرد تا مكانهايي كه با تســهيلات يادشــده ايجاد مي شــود به بازارچه هاي فروش محصولات چيني تبديل نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.