19 شهر فارس در بحران كم آبى

KHABAR JONOOB - - جنوب -

شــرايط تامين آب در 19 شهر استان فارس بحرانى است.

محمدعلى قلندرى، مديرعامل شــركت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره به بحرانى بودن 19 شهر استان در شرايط كم آبى و افزايش دماى هوا از شــهروندان درخواســت كرد تنه اب ا10 درصد صرفه جويى در مصــرف آب زمينه را براى عبور از تابستان پر مصرف امسال فراهم كنند.

وى با بيان اينكــه رعايت الگوى مصرف در شــرايط كنونى ضــرورى بوده، تاكيــد كرد: براى عبور از يك تابســتان گرم بايــد در مصرف بهينه آب تلاش شود.

محمدعلى قلندرى اضافه كرد: با صرفه جويى در مصرف آب بوســيله مشــتركان در شــهرهاى جنوب و شــرق فارس مى توان مشــكلات حوزه آبرسانى را مديريت كرد.

مديرعامــل شــركت آب و فاضلاب اســتان فارس تصريح كرد: 42 شــهر فارس نيز در رديف شهرهاى نقطه سر به سر قرار دارند كه ميزان توليد و مصرف آب در اين شــهرها در نقطه ســر به سر بوده، كه در اين مناطق نيز بايد الگوى مصرف آب رعايت شــود و شــهروندان در مصرف آب صرفه جويى كنند.

وى بــا ارائه راهكارهايى ســاده براى صرفه جويــى در مصــرف آب اضافــه كرد: رســيدن به مصــرف بهينــه و اصــلاح الگــوى مصــرف آب راهكارهاى ســاده دارد كه فقط با كمى تدبي رقاب ل اجرا و دسترســى است و اجراى اين راهكارها هيچ مشــكلى در رفاه زندگى عادى هيچ كســى ايجاد نمىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.