مهمترين علل مرگ در شيراز كدامند؟

KHABAR JONOOB - - جنوب -

مســئول آمار مركز بهداشت شــهداى انقلاب، ســ هعام لاصلي مــرگ و ميــر در شــيراز را بــه ترتيب بيماري هــاي قلبي عروقي، ســرطانها و بيماريهاي دســتگاه تنفسى، عنوان كرد.

به گــزارش روابــط عمومى دانشگ اهعلو مپزشك ىشيراز ،اص غر نوروزي گفــت: اطلاعات مرگ و مير در شــيراز ،ا زمراكــ زمختلف ى ماننــد ســازم ان پزشــك ي قانون ي استان، اد ارات ثبتاحوا لشهرست ان شيراز، بيمارســتانهاي سطح شهر، مراكز بهداشــتي درماني شــهد اي انقلاب، والفجر، شــهداى گمنام و زرقان، آرامســتانهاي سطح شهر، در مركز بهداشــت شهد اىان قلاب ثبت مى شود .

وى با اشاره به نتايج استخراج شده د ر سا ل 1395 ا ز برنا مه ثبت كشــوري مرگ و مير كه د رمرك ز بهداشــت شــهد ايانقــ لابا ز كل شهرســتان شــيراز به دســت آمد ه اســت، افــزود : بيماريهــا ي قلب ي عروق يب ا35 درصد، ســرطانها و تومورهــ ا 13درصــد ، بيماريه اي دســتگاه تنفس 6 و 9 دهم درصد، حوادث 6 و هشــت دهــم درصد و بيماري هاي هنگام تولد پنج و ني م درصد، نتايج آماري مرگ و مير را به خود اختصاص دادند كهبيشتر ين عوامل مرگ و مير را در شيراز د ر بر مي گيرد.

مســئول آمار مركز بهد اشت شــهداي انقلاب ادامه داد: د رسا ل گذشــته، روزانه حدود 22 نفر د ر شهرســتان شــيراز فوت كردند كه از ايــن تعــداد 60 درصد موارد به مردان و 40 درصد مرب وطب هزن ان بود هاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.