افتتاح بخش دياليز درمانگاه شبانه روزى بوعلى سينا گويم

KHABAR JONOOB - - جنوب -

بخش دياليز درمانگاه شــبانه روزى بوعلى ســينا گويم با هشت تخت، همزمان با دهه كرامت، به چرخه ارائه خدمات درمانى در اســتان فارس پيوســت. به گزارش دانشگاه علوم پزشكى شيراز، دكتر حسين درويشى بهلولى مدير ادارى مالى معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــكى شــيراز، گفت: درمانــگاه بوعلى ســينا دومين مركز خصوصى اســت كه در آن بخش دياليز راه اندازى شــد. رئيــس اداره بيماران خاص دانشگاه علوم پزشكى شيراز نيز با بيان اينكه بخش دياليز درمانگاه بوعلى سينا گويم، با هشــت تخت دياليز افتتاح شــد كه مى تواند 40 بيمار را تحت پوشــش قرار دهد، گفت: در اين درمانگاه، هر گونه خدمات براى انجام دياليز بيماران، به صورت رايگان ارايه مى شــود. دكتر داوود حدادى افزود: علاوه بر انجام دياليز، خدمات جانبى ديگر مانند ســرويس رفت و آمد و ســرو يك وعده غذا، به صورت رايگان براى بيماران بخش دياليز اين درمانگاه پيش بينى شــده اســت. رئيس اداره بيماران خاص دانشگاه علوم پزشكى شيراز ادامه داد: تاكنون با تمهيدات صورت گرفته، حدود 45 تخت در بخش خصوصى و درمانگاهى افتتاح شــده و 24 تخت ديگر نيز در ماه هاى آينده به اين مجموعه افزوده مى شــود. وى از ميزان مشــاركت 50 درصدى بخش خصوصى و خيريــه در انجام خدمت رســانى بــه بيماران دياليزى و تخت هاى بيمارســتانى در استان فارس خبر داد. دكتر حدادى با بيان اين كه هزينه هر دستگاه دياليز حدود 100 ميليون تومان اســت، افزود: براى بخش دياليز درمانگاه بوعلى سيناى گويم، از لحاظ تجهيزات حدود يك ميليارد تومان سرمايه گذارى شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.