سقط جنين عمدي، خطرپارگي رحم و رگ را براي مادر به همراه دارد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

به مناسبت روز ملي جمعيت، سمينار باروري سالم، مشاوره ازدواج و بهداشت جنسي با حضور يكصد ناظر و مراقب سلامت خانواده مركز بهداشت شهداى والفجر، برگزار شــد. به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشــكى شيراز، دكتر هنگامه خضري مسئول واحد سلامت خانواده و جمعيت مركز بهداشت شهداى والفجر با اعلام اين خبر، گفت: فاكتورهاي خطر براي افزايش پوشش سلامت باروري شامل مواردى مانند افزايش سن ازدواج در چند سال اخير، تك فرزندي، ناباروري، فاصله طولاني و نامناسب بين ازدواج و تولد فرزند اول و تولدهاي بعدي است.

وى مشــكلات اشــتغال، درآمد و مســكن را نيز از ديگــر فاكتورهاى مربوط به افزايش پوشــش ســلامت باروري عنوان كرد كه بايــد در اين خصوص هماهنگي هاي بين بخشــي و درون بخشــي صورت گيرد. دكتر زهــرا وفايي متخصص زنان و زايمان نيز گفت: ســقط جنين به معني از دســت رفتن محصول حاملگي قبل از هفته 20 بارداري اســت.وى تاكيد كرد: ســقط جنين عمدي خطراتي از جمله خون ريزي، عفونت، آمبولي، پارگي رحم و رگ را براي سلامتي مادر به همراه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.