كشف 800 ليتر عرقيات غيرقابل مصرف در پاسارگاد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

همســو بــا طــرح تشــديد بازرســىهاى كارشناسان بهداشت محيط شهرستان پاســارگاد ، 800 ليتر عرقيات غيرمجــاز و غيرقابل مصرف در اين شهرســتان كشف و ضبط شد .

به گــزارش روابــط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى شــيراز ، كارشناس مســئول بهدا شت محيط شبكه بهداشــت و درمان پاسارگاد بــا اعلام اين خبر گفــت: 800 ليتر عرقيات كه به صورت غيرمجاز و غيربهداشتى توليد شده بود ،ا ز يك خودروى وانت ســيار در پاسارگاد شناسايى و توقيف شد.

منصــور رحمانــى منفــرد ادامــه داد: اين عرقيات كه شــامل گلاب، يونجــه، نعنــاع، كيالك و گل گاوزبــان بــود پــ سا زتنظيم صورتجلسه براى معدو مسازى ،به مركز بهداشت شهرستان منتقل شد.

وى با اشــاره بــه آغاز فصل گرمــا و مصرف بيشــتر شــربت و عرقيــات در خانوادههــا، بــر دقت لازم هنگام خريد اين نوشــيدنىها تاكيــد كرد و از مرد مخواســ تتا در صورت مشاهد ه هرگو نه تخلف بهداشــتى در زمينههــاى مختلف، مراتب را با كارشناســان ســامانه شــكايات مردم ى190 و ي اارتباط بــا واحد بهداشــت محيط شــبكه بهداشــت شهرستان پاســارگاد، در ميان بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.