افزايش خدمت رسانى در درمانگاه امام رضا(ع) با افزايش حضور متخصصان

KHABAR JONOOB - - جنوب -

با افزايش حضور متخصصان جديد در درمانگاه امام رضا(ع) شــيراز، زمينه خدمت رســانى به مراجعان در اين مركز درمانى توسعه يافت.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشــكى شــيراز، اميرحســين گنج كريمــى مديــر مجتمع تخصصــى و فوق تخصصى امام رضا (ع) با اعلام اين خبر، گفت: بــا فعاليت مجدد دكتــر على اكبر اســدى پويا فــوق تخصــص بيمارىهاى مغــز و اعصاب كــه در زمينه تشــنج و صرع كودكان فعاليت دارد، ارايه خدمت به بيماران در ايــن زمينه از آغاز مرداد، توسعه بيشترى يافت.

وى افــزود: مراجعه كنندگان براى استفاده از اين خدمت، مى توانند هر هفته از شنبه تا سه شنبه در نوبت بعد از ظهر، به درمانگاه امام رضا(ع) مراجعه كنند.

گنــج كريمــى ادامــه داد: كلينيك پوســت درمانگاه نيز با افزايش پزشكان متخصــص از جملــه دكتــر محمدرضــا نمــازى، دكتر مهدى قهارتــرس و دكتر نســرين صاكى از نيمه مرداد، ميزبان سه استاد هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى شيراز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.