راهنمايي داوطلبان كنكور براي انتخاب رشته

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رييــس اداره اســتعدادها و عملكردهاى درخشان دانشگاه علوم پزشــكى شــيراز گفــت: داوطلبان كنكور سراسرى مىتوانند پانزدهم تــا هفدهــم مــرداد با حضــور در ســالن فرهنگ ساختمان شماره سه دانشــكده پزشــكى واقع در ميدان امام حســين (ع) از ســاعت هشت صبــح تــ ا13 و بعدازظهره ا نيزاز ســ اعت17 ت ا20، از خدمات ىكه بــا هدف كمك به آنهــا د رزمينه آشــنايى بــا رشــتههاى مختلف و انتخــاب رشــته فراهم شــده ،بهره مند شــوند. دكتر آزادى ادامه داد: در ايــن ســه روز شــرايط ىفراهم شــده تــا داوطلبــان با رشــتهها و دانشــكدههايى كــه علاقمنــد بــه شــناخت آنها هستند، با توضيحات كارشناســان و دانشجويا ننخبه به خوبى آشــنا شــوند تا بهتر بتوانند براى آينده خود برنامه ريزى كنند.

وى يــادآور شــد: علاقمندان براى اطلاعــات بيشــتر مىتوانند به پايگاه اينترنتى اداره اســتعدادها و عملكردهاى درخشــان دانشــگاه علوم پزشكى شيراز مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.