حرم اهل بيت(ع) به زيارت امين ولايت برويد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

به مناســبت دهه كرامت و سالروز بزرگداشــت حضــرت احمد بن موســى شــاهچراغ (ع) تور مجازى ســومين حرم اهــل بيــت (ع) كار خــود را آغاز كرد و در دســترس همــگان قرار گرفــت. تور مجازى ســومين حــرم اهل بيــت(ع) به مناســبت ســالروز گراميداشت حضرت احمدبن موســى شــاهچراغ (ع) توســط معاونت فرهنگى دانشجويى دانشگاه آزاد اسلامى شــيراز و همكارى آستان مقدس احمــدى و محمدى (ع) كار خود را آغاز كــرد و از طريق رايانه و تلفن همراه قابل اســتفاده است. حجت الاسلام عبدالرسول خسروبيك مدير فرهنگى اجتماعى واحد شــيراز در اين باره گفــت: همه هموطنان سراسر كشور مىتوانند با استفاده از اين تور مجازى و از راه دور و نزديك امين ولايت، حضرت شــاهچراغ (ع) را زيارت كنند. راهنماى استفاده از اين تور مجازى شــامل ســه مرحله اســت كه با ورود به سايت جســتجوگر Google نام مقدس حضرت احمدبن موســى شاهچراغ(ع) را در قســمت جســت و جو تايــپ كرده و پــس از جســت و جــو وارد دريچه see outside شده و با اســتفاده از تور اين بزرگوار را زيارت مى كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.