با اهداي اعضاي يك جوان مرگ مغزي 5 بيمار به زندگي لبخند زدند

KHABAR JONOOB - - جنوب -

بــا اهــداي اعضــاي بيمــار مرگ مغــزي، جان 5 بيمــار منتظر در ليســت پيوند نجات يافت.

بــه گــزارش انجمــن حمايــت از بيماران كليوي فارس، با رضايت خانواده و اهداي اعضــاي زنده ياد علي غلاميان، بيمــاران منتظــر در ليســت پيوند عضو، حياتــي دوبــاره يافتند. بر همين اســاس، كليههاي شادروان علي غلاميان 21 ساله ساكن كازرون كه به علت تصادف دچار مرگ مغزي شــده بود به بيمــار كليوي 23 ســاله از بندرعبــاس و ديگر كليه و پانكراس او به بيمــار كليوي ديابتي 31 ســاله از فيروزآباد و كبد وي به بيماران كبدي 23 ســاله از دزفــول و كودك 4 ساله از خوزستان و قلب وي به بيمار 56 ساله از عسلويه اهدا شــد. انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي فارس از مردم اســتان دعوت كرد بــراي دريافت كارت اهداي عضو بــه دفتر اين انجمن واقع در خيابان زرهي شــيراز انتهاي بولوار بعثت مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.