نجات يك محكوم به مرگ از چوبه دار

KHABAR JONOOB - - جنوب -

قاتــل كازرونى از چوبه دار نجات يافت. خانواده رستمى در قائميه كازرون بدون هيچ قيد و شرطى قاتل پدر خانواده را بخشيدند.

آن ها دليل اين بخشش را وساطت امام جمعه قائميه و ريش سفيدان و ترحم به فرزنــدان قاتــل عنوان كردنــد. على رســتمى سرپرســت خانواده آبان 1386 هنگامى كه در قصابى خود مشــغول كار بود به قتل رسيد كه پس از 5 سال و نيم پيگيرى، قاتل در سال 1392 دستگير شد و بــا حكم دادگاه قرار بود امســال اعدام شود.

محكوميت نام برده در زندان عادل آبــاد ادامه دارد و بنا به حكم قاضى، وى بايد 3 تا 10 سال را در زندان بگذراند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.