تقويت كسب و كارهاي نوپاي بانوان در فارس

KHABAR JONOOB - - جنوب -

بنگاه و دهكده هايي براي فروش محصولات زنان شاغل در فارس ايجاد شود ســهيلا رفيعي نژاد- خبرنــگار »خبرجنوب«/ نيمه تمام از دولت هاي قبل در اســتان وجود داشت اســت و البته زنان همدوش مــردان كار مي كنند و مديــركل دفتــر امور بانــوان و خانواده اســتانداري كه در حال حاضر اين ميزان به 141 مورد رســيده و حتــي در مواقعي آن ها گام هاي محكمتر و بلندتري فارس از تقويت كســب و كارهاي نوپاي بانوان در تمامــي افراد چه زنان و چه مردان بايد از اين فضاها براي رفع مسايل اقتصادي خانواده برمي دارند. استانخبرداد. بهرهمندشوند. دراجــيافزود:بــهمنظوردســتيابيبهاهداف

معصومــه دســتغيب در اجــلاس مشــاورين و وي يــادآور شــد: فضاهــاي ورزشــي كه در مطلــوب تشــكيل تعاونيهايــي ويــژه زنــان در كارشناســان امــور بانــوان و خانــواده فرمانداري روستاها و شهرســتانها ايجاد مي شود بايد به نوبت شهرســتانهاي فارس ضروري اســت تا براساس آن شهرستانهاي فارس با دستور كار »بررسي و تبادل در اختيــار متقاضيــان زن و مرد قرار گيرد و شــما زنجيره اشتغال تشكيل شود. نظر در خصوص اشتغال پايدار و كارآفريني بانوان« مشــاوران فرمانداران در امور بانوان به هيچ عنوان پور ولى، مشــاور فرماندار پاسارگاد در امور گفت: هنــوز هيچ برنامــه خاصي بــراي بهره مندي اجازه ندهيد كه بر اماكن ورزشي محدود موجود در بانــوان نيز بــر حمايت از مشــاغل خانگي بــا ارائه مطلوب از اعتبــارات مربوط به صندوق كارآفريني شهرستانها و روستاها برچسب ويژه آقايان زده شود تســهيلات به بانوان در زمينه دست بافته ها و سفره ارائه نشــده و مهم ترين اولويت ما توسعه و تقويت چرا كه بانوان شهرســتان ها تا زماني كه مكانهايي خانه هاي ســنتي، برپايي نمايشگاه دائمي با موضوع كسب و كارهاي نوپاي بانوان و پيدا كردن كسب و ويــژه آنها تدارك ديده نشــده ميتواننــد از مراكز صنايع دســتي بانــوان، ايجاد بازارچه صنايع دســتي كارهايجديددرشهرستانهااست. موجوداستفادهكنند. وحمايتازبانوانســرمايهگــذاردراينعرصهو

وي افزود: راه اندازي بنگاهها و يا دهكدههايي كامياب گفت: ما بايد بهره بردار خوبي باشيم و تشكيل انجمن زنان كارآفرين تاكيد كرد. براي فروش محصولات بانوان شاغل استان ضروري متاســفانه بانوان در اين خصوص در شهرستان ها از مشاور فرماندار زرين دشت در امور بانوان نيز اســت تا بر اســاس آن زنــان با اميدواري بيشــتري قدرت موجود اســتفاده نمي كنند و از برخي خدمات تاســيس مراكز حرفه اي و شغلى براي بانوان، روان بتوانندبهفعاليتهاياقتصاديخودادامهدهند. ورزشيمحرومميمانند. ســازينحوهدريافتتســهيلاتماليبــرايبانوان

دســتغيبعنــوانكرد:باتوجهبهگردشــگري كارآفرينواشــتغالزا،تقويتوتوســعهرشــتههاي بودنبيشــترشهرستانهاياســتاندراينحوزهنيز صنايعدستيومشــاغلخانگيراضروريدانست ميتوانتوانمنديهاومحصولاتبانوانرابيشاز وگفت:عدماشتغالبرايبانوانزريندشتمعضل پيشمعرفيكردوازظرفيتهايموجودبهبهترين اســتوبههميندليلبرخــيازآنهامجبورندبراي نحوبهرهبرد. انجامكارهايفصليبهشهرستانهايهمجواربروند.

مديركلدفتراموربانوانوخانوادهاستانداري اهاليمشاورفرماندارآبادهدراموربانوانهم فارسيادآورشــد:البتهباتوجهبهتهيهسنتيبرخي بردعوتاززنــانموفقدرعرصههاياقتصاديو محصولاتتوســطزنانشهرســتانهاوروســتاها توليدبرايارائهمشاورهاشتغالتاكيدكرد. دراستانتوانمندســازيوبهروزرسانيآموزشها رحيمــيمشــاورفرماندارارســنجاندرامور نيــزميتواندبــهافزايشفــروشمحصولاتآنها بانواننيزپيشــنهادهاييازقبيلتخصيصتسهيلات بيانجامد. بهمشــاغلتوليــديدرحوزهكشــاورزيبهويژه

دســتغيبگفت:دفتراموربانواناستانتمامي گياهانداروييباتوجهبهپتانســيلاينشهرســتان توانخودرابراياشتغالزنانبهكارميگيردوبه ارائهداد.مشــاورفرماندارمهــردراموربانواننيز همينمنظوريكيازكانونهامختصاشتغالبانوان ضمــنانتقادازكوتاهيبرخيمســئوليننســبتبه ميشــودوعملكردآنبهطورمنظمموردبررســي رســاندنديرهنگامبرخيطرحهابهشهرســتانهايي قرارميگيرد. كهازمركزاســتانفاصلهدارندخواســتاررسيدگي

مديــركلورزشوجوانــانفــارسنيــزدر بهاينمسالهشد. خصوصبررســيامكاناتورزشيبانواندراستان طاهــريگفت:بــهمنظوردســتيابيبهاهداف گفــت:دراينخصوصبانوانبايــدبهاندازهمردان مطلوبدرهرشهرستاناســتانبايددهكدهمشاغل ازامكاناتورزشــيبهرهمندشــوندوكمترديدن زناندرمنطقهايمشــخصازشــهرطراحيشــود آندرستنيست. تــازنــانسرپرســتخانــواردرآنمكانبــاارائه

كاميابافزود:طيسالهاياخير372پروژه محصولاتكسبدرآمدكنند. «170-458»

ورزش بانوان به هيچ عنوان نبايد روي زمين بماند

وي خطاب به مشــاوران فرمانــداران در امور بانوان عنوان كرد: به هيچ عنوان ورزش بانوان نبايد روي زمين بماند و در صورت عدم همكاري نســبت به اســتفاده بانوان از مكان هاي موجود ورزشــي در شهرســتان ها و روســتاها و اختصاص آن به آقايان با ما مكاتبــه كنيد تا موضوع به طور جدي پيگيري شود چرا كه افتخاراتي كه بانوان براي ورزش استان تاكنون كسب كرده اند بسيار بيشتر از مردان است.

كامياب از افزايش ســرانه ورزشي در روستاها و شهرســتان هاي اســتان نيز طي دو سال آينده خبر د اد .

وي نســبت بــه حمايت از ايجاد ســازمان هاي مردم نهاد در حوزه ورزش بانوان و همچنين ســاخت خانه هاي جوان در استان تاكيد كرد.

مدير كل ورزش و جوانان فارس يادآور شــد: فضاهاي ورزشــي موجود در اســتان در حال حاضر 450 هزار متر مربع اســت كه اين ميزان هفته دولت به 600 هزار متر مربع مي رسيد.

مشــاور فرماندار جهرم در امــور بانوان نيز با طــرح پيشــنهادهايي در زمينه اشــتغال بانوان گفت: كســب درآمد يكي از مشــكلات عمــده خانواده ها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.