كوتاه از فارس

KHABAR JONOOB - - جنوب -

كاروان قرآني اعزامي خانواده هاي كاركنان ارتش جمهوري اســلامي ايران مستقر در استان فارس در مسابقات قرآني خانواده هاي كاركنان يگان هــاي مناطق فارس و اصفهان كه به ميزباني مركز آموزش توپخانه اصفهان برگزار شــد، شــركت كردند. در اين دوره از مســابقات خانواد هه ايمركز آمــوزش علوم و فنون مكانيزه شــيراز در بين 9 يگان شــركت كننده مقام دوم را كســب كردنــد. همچنين آيين اختتاميه مرحله اول مســابقات قرآني همســران و فرزندان كاركنان اين مركز برگزار شد و طي آن حجت الاسلام والمســلمين رضايي، رئيس عقيدتي سياســي مركز آمــوزش علوم و فنون مكانيزه نيروي زميني طي ســخناني درخصوص جايگاه والاي قرآن به ايراد ســخن پرداخت. در پايان اين مراســم 46 نفر از نفرات اول تا سوم هر رشته تقدير شدند .

اولين دوره تربيت مدرس قرآن كريم كاركنان يگان هاي نزاجا در منطقه فارس به ميزباني هماهنگ كننده عقيدتي سياسي هاي آجا در منطقه فارس در مجتمع تخصصي قرآن كريم واقع در كوي شـهيد كسـايي با همكاري سازمان تبليغات اسـلامي استان فارس برگزار شـد. 17 نفر در آزمون نهايي اين دوره موفق به كسب گواهينامه تربيت مربي قرآن كريم شدند.

مدير آســتان مقدس امامــزاده ميرعلى بن الحســين (ع) لارســتان از برگزارى دومين ويژه برنامه عقد آسمانى نيمه اول شهريورماه 96 در محل آســتان مقدس اين امامــزاده خبر داد. به گزارش روابــط عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه فارس، ســيد يعقــوب مصطفوى گفت: زوج هاى جوان بــراى نام نويســى در اين مراســم مى تواننــد تا 25 مرداد بــا ارائه كارت شناســايى به دفتر مديريت آســتان مقدس امامزاده ميرعلى بن الحسين (ع) مراجعه كنند.

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرسـتان كازرون گفت: در آئينى هيأت امناء و خدام آسـتان مقدس امام زاده على (ع) بخش خشـت كازرون تجليل مىشوند. به گزارش روابط عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه فارس، مهدى كاميابى بيان كرد: 10 مرداد طى مراسـمى همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء هيأت امناء و خدام آستان مقدس امام زاده على(ع) بخش خشت كازرون تجليل مى شوند.

بــه گزارش روابــط عمومــي اداره كل اوقاف و امــور خيريه فارس، بيــژن قريب زاده رئيس اداره اوقاف و امور خيريه جهرم گفت: به مناســبت گراميداشــت روز ملى تكريم و بزرگداشــت امام زادگان همايش ادبى »در پناه فضل « 10 مرداد ماه در محل دانشــگاه پيام نور جهرم برگزار مى شود و در آن از كتــاب شــعر »دو بيتى هــا و رباعى هاى فضل بن موســى ابن جعفر(ع(« سروده عليرضا رنج كش رونمايى مى شود.

كارشناسـان تغذيه مركز بهداشت شهداى والفجر، با برنامه بسته خدمتى بيماري هاي غيرواگير در نظام مراقبت هاي بهداشتى اوليه ايران، آشنا شدند. به گزارش روابط عمومى دانشـگاه علوم پزشكى شيراز، مريم مهارت كارشناس بهبود تغذيه مركز بهداشت شهداى والفجر در جريان اين آموزش ها گفت: چهار بيماري ديابت، فشارخون بالا، سـرطان و بيماري هاي مزمن تنفسى، به همراه چهار عامل خطر كم تحركى، تغذيه ناسـالم، مصرف الكل و دخانيات، مهم ترين علت هاى مرگ و مير ناشـى از بيماري هاي غيرواگير هستند كه احتمال مرگ ناشـى از بيماري هاي غيرواگيـر را افزايش مى دهند؛ همچنيـن افراد بالاى 20درصد ريسك خطر، بايد به كارشناس تغذيه ارجاع شوند.

معاون پژوهشى و فناورى دانشگاه علوم پزشكى شيراز و رييس هيات نظارت بر انتخابات هفتمين دوره هيات مديره نظام پزشــكى شيراز گفت: با وجود لغو الكترونيكى برگزارى انتخابات به دليل مشــكلات فنى در ســطح كشــور، مشاركت اين دوره نســبت به دوره گذشته بيشــتر بوده و در كل كشــ ورافزا يش14درصدى و در شــيرا زافزا يش15درصدى د اشتهاست. به گزارش روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى شــيراز، دكتر سيد بصير هاشــمى افزود: در اين دوره تعداد معدودى اعتراض داشــتند كهاعتراضات در موعد مقرر در آخرين نشســت هيات نظارت بررسى شد و به غير از دو مورد كه سراســرى و مربوط به انتخابات الكترونيكى و برگه تعرفه ها بود، اعتراضى وارد دانسته نشد.

كارگاه آموزشى مديريت ارجاع نمونه هاي باليني در شبكه دانشگاهى، به همت اداره امور آزمايشگاه هاى دانشگاه علوم پزشكى شيراز و با حضور مديران داخلى آزمايشـگاه هاى بيمارستان هاى دانشگاهى استان، كارشناسان نظارت بر شبكه هاى آزمايشگاهى و نمايندگان دانشگاه هاى قطب جنوب كشور شامل دانشگاه ها و دانشكده هاى علوم پزشكى فسا، هرمزگان، بوشهر، ياسوج، جهرم، لار و گراش برگزار شد. به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى شيراز، دكتر ابوالفضل هاشـمى اصل مدير درمان دانشـگاه علوم پزشكى شيراز گفت: سرفصل هاي اين كارگاه شامل بررسي مديريت نمونه، بسته بندى و ارجاع نمونه، چك ليست ارزيابى عملكرد آزمايشگاه ها در شبكه درون دانشگاهى، قوانين بين المللى نقل و انتقال و برچسب گذارى و بسته بندى نمونه بود .

مديركل امور عشاير فارس در نشست شوراي عشاير كه در فرمانداري شهرســتان مرودشت برگزار شــد، از آموزش 20 بهورز عشاير با همكارى مشــترك اداره عشاير و دانشگاه علوم پزشكي شــيراز خبر داد. به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى شيراز، روح ا... بهرامي با اشاره به اين ك ه80 درصد جمعيت عشــايري خارج از محدوده خدمات بهداشتي هستند، افزود: مقرر شــده است تاپايان ســال جارى، خانه هاي بهداشت سيار براى ارايه خدمت به عشاير ايجاد شود.

كارگاه اورژانس هوايى قطب جنوب كشور، به ميزبانى شيراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومى دانشـگاه علوم پزشكى شيراز ، دكتر محمدرضا عالى منش، رئيس مركز حوادث و فوريت هاى پزشكى فارس، با اعلام اين خبر، گفت: اين كارگاه با حضور مسئول اورژانس هوايى كشور، اساتيد اين حوزه، كاركنان، تكنيسـين ها و كارشناسان هفتم و هشتم مرداد در شـيراز برگزار شد و طى آن شركت كنندگان با اهميت عوامل انسانى و ارتباطات در كنترل مخاطرات پيرامون محيط پروازى آشنا شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.