جايزه بنياد ملّي نخبگان به استاد دانشگاه شيراز رسيد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

خانــم دكتــر الهــام حيدري ، دانــش آموختــه مقطــع دكتــري مديريــت آموزشــي و اســتاديار دانشگاه شــيراز موفق شــد جايزه دكتر كاظمــي آشــتياني بنياد ملّي نخبگان را كسب كند.

بــر اســاس مفــاد آييــن نامه شناســايي و پشــتيباني از دانــش آموختــگان برتــر دانشــگاهي و حسب بررسي فعاليتهاي نخبگاني خانــم دكتر حيدري در طول دور ان تحصيــل، وي مشــمول بهرهمندي از ايــن جايــزه بــراي جــذب در دانشگاههاي كشور شد.

گفتنــي اســت كــه زمينــه تخصصي اين استاد دانشگاه شيراز مديريت آموزشــي ميباشــد و د ر سال تحصيلي ‪-94 95‬نيز مشمول دريافــت جوايز بنيــاد ملي نخبگان بود هاست.

ارائــه بيــش از 30 مقاله در مجلات و كنفرانسهاي معتبر ملّي و بين المللي در كارنامه علمي اين اســتاد جوان و نخبه دانشگاه شيراز مشاهده مي شود.

براى توســعه انســان محورى وكاهش استفاده از خودرو شخصى د ر شهر نيازمند توسع هحم ل ونق لعموم ىهستيم.

شهردار شيراز در حاشيه بازديد از پياده راه عفيف آباد ب ااعلا ماين مطل ب گفت:تبديل خيابان هاى شــهر آن هم خيابــان هايى مثل عفيف آباد به پياد هرا ه كارى بســيار سخت است و تاكنون شاهد اجراى كارهاى بسيار سختى د راي ن زمينه در شــيراز بوديم و اين شــيراز بوده كه توانسته در يكى از گرانترين و شــلوغ ترين خيابان هاى شــهر مدت دو روز راه را مســدود و تبديل به پياد ه راه كند.

پــاك فطرت افــزود: اميدواريــم روزى برســدكه مرد متوج هبيشــتر ى بــه پيــاده راه داشــته باشــند، آرزوى مــا ايــن اســت كــه روزى برســدك ه مــردم بــا خــودروى شــخصى از منــزل بــه مركــز شــهر نياينــد امــا برا ى تحقــق ايــن آرزو و توســعه انســان محــورى در شــهر نيازمنــد توســع ه حمل و نقل عمومى د رشه رهستيم.

وى ادامــه داد: براى اين كار ما نيازمند يك سيســتم حمل و نق لعموم ى ســريع و منظم هستيم كه در ميان تمامى سيستم ها مترو بهترين گزينه است و به همين دليل هم به شــدت به دنبال گســترش خطوط مترو هســتيم كه د را ين ارتباط نيز خط يك مترو هم به طور كامل تكميل شــده و خط 2 مترو نيز به ســرعت در حال اجراســت تا حداقل كسانى كه وارد مترو مى شوند بتوانند به نقطــه اى انتقــال يابند كه بعد از آن جا بتوانند بــه صورت پياده به محل مورد نظرشان برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.