دادگاه آمران حمله به على مطهرى برگزار مىشود

KHABAR JONOOB - - جنوب -

وكيــل علــى مطهــرى گفت: يازدهم شــهريور امسال دادگا هپن ج نفر از دســتور دهنــدگان اخلال د ر نظم فرودگاه شــيراز كــ همنجر ب ه حمله و توهين به على مطهرى شد ، در دادگاه نظامى اين شــه رتشكي ل مى شود.

مصطفــى تــرك همدانــى د ر گفــت و گو با ايرنا افزود :ب ههمي ن منظــور مطهرى بــه دادگا هنظام ى شيراز دعوت شد هاست.

وى ادامــه داد: بــا صــد ور كيفرخواســت بــراى پنــج نفــر از اين متهمين، دســتور پرونده برا ى رســيدگى به شــعبه يــك دادگا ه نظامى يك شيراز ارجاع و با تعيين وقت رســيدگى در تاريــخ يازده م شــهريور، موكلم نيــز براى حضور در جلسه دادگاه دعوت شد.

وكيــل على مطهــرى اظهار كرد: بــا قاطعيت دادســت اننظام ى اســتان فارس، آمران حمله به على مطهرى را شناسايى، به آنان تفهيم اتهام كــرد ؛ پساز اخــ ذتامي نا ز متهميــن، كيفرخواســت صــادر و پرونده به دادگاه نظامى ارسال شد.

به گزارش ايرنا، على مطهرى نماينــده مــردم تهــران د رمج لس شــوراى اســلامى هجدهم اســفند 1393 براى ســخنرانى در دانشگا ه شيراز به اين شهر سفر كرده بود ك ه در فاصله فرودگاه تا دانشگاه مورد هجوم افراد موتورســوا ر خواست ار لغو سخنرانى وى قرار گرفت.

به هميــن منظــور پروندها ى بــا شــكايت مطهــرى عليــه حمله كننــدگان تشــكيل شــد و مرجــ ع قضايــى بــرا ى11 متهــم پروند ه كيفرخواســت صــادر كــرد ك ها ز اين تعداد، هشــت نفر افــراد حمل ه كننده به مطهرى، د ونف رمســئو لان دانشگاه دعوت كننده و يكنف ره م دانشجوى دعوت كننده بود.

شــعب ه 101 دادگا ه كيفــر ى دو شــيراز بعد از رســيدگ ىب هاي ن پرونده، شش نفر از حمله كنندگ ان را بــه دو مــاه حبــس و 10 ضرب ه شــلاق و دو نفر ديگــ رر اب هچها ر ماه و نيم حبس و 37 ضربه شــلاق محكــوم كــرد. از ميان ســ همته م دانشگاهى پروند هه مكه ب اشكاي ت مدعى العموم بــراى آن ها پروند ه تشكيل شــده بود و مطهر ىشاك ى پرونده نبود ، يكمته مب ه2 ســا ل انفصال از خدمت با 2ســال تعليق و نفر ديگر از مسئولان دانشگا هه م ب ه2 سال انفصال از خدمات دولت ى قطعى محكوم شــده اند. دانشجو ى دعــوت كننده از مطهــرى به دلي ل معاونــت در امتناع از دســتورات و قوانيــن دانشــگاه، بــه پرداخ ت يــك ميليــون تومان جــزاى نقد ى محكوم شــد .براسا ساي نگزارش ، اما ايــن پايان پرونــده نبود، چون بــه گفته ترك همدانــ ىوكي لعل ى مطهرى، تعدادى از حمله كنندگا ن و ضاربــان در جريــان تحقيقات و رســيدگى به بخش نخست پرونده ، مدعى شدند افرادى به آنها دست ور داده انــد و به همين دليل پروندها ى براى رســيدگ ى ب ه اتهاما ت آمر ان ايــن حمله در دادســراى ســازم ان قضايى نيروهاى مسلح استان فارس تشــكيل شــد. پروند ه برا ى انجا م تحقيقات د راختيــا رضا بطقضاي ى بــود كه د رنهايــ تگزار شض ابط قضايى مســتقر در دســتگاه نظامى تكميــل و بــراى اتخــاذ تصميم به دادسراى نظامى شيراز ارسال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.