»همايش بين المللى تاريخ وفرهنگ فارس« در شيراز برگزار مى شود

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

غياث ملك حســينى- خبرنگار »خبرجنوب«/ كارشناس پژوهش اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى اســتان فارس از برپايى»همايــش بين المللى تاريخ و فرهنگ فارس« در شيراز خبر داد.

به گزارش »خبرجنوب«، غلامرضا خوش اقبال بــا بيــان اينكه فــارس در زمانهاى گذشــته، داراى مرزهــاى مختلف بوده اســت، اظهارداشــت: برهمين اساس و به ناچار مىبايست محدودهاى مشخص براى پژوهش در اينباره در نظر گرفته مى شــد كه پس از انجام بررسى هاى لازم در اين خصوص نقشه اى كه فرصت الدوله شــيرازى (در دوره قاجاريه) از فارس كشيده است مبناى كار علمى اين همايش قرار گرفت.

وى با بيان اينكه مجموعه دايره المعارف بزرگ اســلامى در راســتاى اهداف خود و نشر توانايىهاى علمــى و معنوى درباره ايران و اســلام از ابتدا تا به امروز گام هاى موثرى برداشــته اســت، ابرازداشت: ايــن نــگاه عالمانه، امــروز متوجه فارس شــده و با توجه به اينكه در ســالهاى اخير همايشى در خورِ نام اين ســرزمين پهناور برگزار نشده -و جز نمونههاى موردى، كار ارزشمند و بنيادينى در اين باره صورت نگرفته اســت- همايشــى دربــاره تاريــخ و فرهنگ فارس در آذرماه امسال برگزار مى شود كه به لحاظ ضرورت برگزارى در ســطح ملى و بين المللى حائز اهميت خواهد بود.

كارشــناس پژوهش اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســلامى اســتان فارس بــا اذعان براينكه بخشــى از پژوهشهاى فارسشناســى مربوط به دوران پيش از اسلام اســت، گفت: اگرچه در اين زمينه پژوهشهاى ژرفــى از ســوى اشــخاص و نهادهــاى خارجى در گذشــته انجام شده، اما دايره المعارف بزرگ اسلامى در نظــر دارد اين همايش را بــه صورت بينالمللى و فرامنطقــهاى برگزار كند تا در تقابل با پژوهشــگران داخلى و خارجى به يافته هاى بيشتر و مهم ترى دست پيدا كند.

خوش اقبال در ادامه ســخنان خود با بيان اينكه اين همايش نخســتين همايش بين المللى اســت كه با موضوع وســيع و گسترده فارس شناســى در شيراز برگزار مى شــود، گفــت: با توجه به اعــلام حمايت همه جانبه مســئولان فرهنگى اســتان، اين همايش به صورت مســتمر و دوســالانه برگزار خواهد شــد. به گفته وى، نخســتين دوره اين همايش در روزهاى 5، 16 و 17 آذرماه سال جارى در شيراز برگزار مىشود و در هر دوره آن اســتان فارس ميزبان پژوهشــگران و نويسندگان سراسر كشــور و ايرانشناسان خارجى خواهــد بود تا پژوهــش درباره اين ســرزمين مهم و پهناور رونق يابد.

كارشــناس پژوهش اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســلامى اســتان فارس با انتقاد از اينكه موضوعات پژوهشــى حول اســتان فارس در ســده اخيــر مورد بىتوجهى قرار گرفته است، اظهار اميدوارى كرد كه برگزارى اين همايش فرصتى براى بهره مندى از آثار و تحقيقات علمى پژوهشــگران كمتر شناختهشده اما گران مايه فارس باشد.

خــوش اقبال در ادامه با مهم دانســتن انديشــه ورزى فرهنگى-پژوهشــى و همچنيــن دســتگيرى جوانان پژوهشگر در سال اشتغال و توليد بيان داشت: با پرداختــن به موضوعات اينچنينــى مى توان راهى به پژوهش هاى نويــن درباره فارس باز كرد، چراكه هدف نهايى اجراى اين همايش هم، معرفى و گشايش راههايى تازه در پژوهشهاى فارسشناســى و ارتقاى آن در سطح كشور است.

وى در بــاره چگونگــى برگزارى»همايش بين المللــى تاريخ و فرهنگ فارس بــزرگ« به خبرنگار ما گفت: اين همايش ســه روزه ظــرف دو روز و در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد كه در روز سوم آن، برنامه شــيرازگردى و بازديد از سايتهاى باســتانى و تاريخى فــارس براى ميهمانــان خارجى تدارك ديده شده است.

كارشــناس پژوهش اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســلامى اســتان فارس، دبيرى اجرايى اين را برعهده مجيــد دهقانــى اعلام كــرد و افــزود: مقالاتى كه به دبيرخانه همايش ارســال مى شــوند براى سه منظور مورد بهره بردارى قرار خواهند گرفت كه از آن جمله مى توان به استفاده از مقالات برگزيده براى ارائه در همايش، اســتفاده از مقالات برگزيــده براى چاپ در »مجموعه مقالات همايش بين المللى تاريخ و فرهنگ فارس بزرگ« و همچنين استفاده از مقالات برگزيده بــراى چــاپ در »دايرهالمعــارف بــزرگ فــارس«، »دايرهالمعارف بزرگ اســلامى« و »دانشــنامه خليج فارس« اشاره كرد.

خوش اقبال در پاســخ به اينكــه اعضاى هيات علمى همايش را چه كســانى تشــكيل مــى دهند نيز گفت: بر اســاس نظر رياســت دايره المعارف بزرگ اســلامى، اعضاء هيــات علمى همايش از ســوى اين دايره المعارف بزرگ انتخاب و معرفى مى شــوند اما داورى در بخــشِ خليج فارس، زير نظر اعضاى هيأت علمى دايرةالمعارف بزرگ اسلامى انجام مىشود، در عيــن حال اميدواريم كه داورى مقالات ديگر حوزهها نيــز به هيأت علمــى دايره المعارف بزرگ اســلامى سپرده شود.

وى همچنين ســخنرانان ويژه همايش بين المللى تاريخ و فرهنگ فارس را دانشــمندان دايره المعارف بزرگ اســلامى و چند دانشمند ميهمان اعلام كرد و افزود: انتخاب ســخنرانان ويژه برعهده دايره المعارف بزرگ اسلامى مى باشد. خوش اقبال در پايان سخنان خــود از ارايه گواهى معتبر به افرادى كه مقالات آنها در همايش پذيرفته مى شــود و شــركتكنندگان در همايش از ســوى دايرةالمعارف بزرگ اســلامى خبر داد.

وى در بخش ديگرى از سخنان خود، محورهاى اين همايش را تاريخ، جغرافيا، باستانشناســى، زبان، ادبيــات، فرهنگ، هنــر و علوم و محــور ويژه آن را تاريخ، جغرافيا و فرهنگ خليج فارس و جزاير و بنادر شمالى و جنوبى آن اعلام كرد و گفت: ارسال چكيده و اصل مقالات تا 25 شهريور ماه 1396 امكان دارد. خــوش اقبال از ديگر برنامه هاى اين همايش را تقدير و تجليل از دو اســتاد بزرگ ايرانشناسى، دكتر احمد اقتدارى و دكتر عبدالمجيد ارفعى عنوان كرد و افزود: دبير علمى همايش، دكتر ســيد صادق سجادى و دبير اجرايى آن مجيد دهقانى است.

او دربــاره محــدوده تاريخــى همايــش نيــز اظهارداشــت: فــارس پيــش از اســلام (از عصــر پارينهســنگى تــا دوران تاريخــى، از آغــاز دوران تاريخى تا دوران هخامنشــيان، دوران هخامنشــيان، از پايــان هخامنشــيان تا آغــاز ساســانيان و دوران ساســانيان) و فارس پــس از اســلام (از آغاز دوره اســلامى تا آلبويه، از آل بويه تا سلجوقيان، اتابكان فارس (سلغريان) و دوران ايلخانان مغول، از ايلخانان تــا پايــان آل اينجو و آلمظفــر، از تيموريان تا پايان دوره صفــوى، از پايان دوره صفــوى تا پايان زنديه، دوران قاجــار و دوران پهلــوى از جملــه محورهايى است كه براى اين همايش تعريف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.