انجمن هاى اهل قلم به مفهوم نفى ديگر محافل ادبى نيست

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

نشســت معارفه و اهداى ابلاغهاى روساى انجمن هاى اهل قلم شهرستانهاى فــارس در تالار غزل فرهنگ و ارشــاد اســلامى اين اســتان برپا شــد. مديركل فرهنگ و ارشاد اســلامى فارس در اين آيين با اشاره به اين كه تمركز ما احياى انجمن ها به مفهــوم واقعى انجمنى بوده تا به دور از ســلايق شخصى و انتصابى فعاليت كنند گفــت: ايمان و باور ما اين است كه بهترينها اكنون در شهرستان ها با مشورت اهالى فرهنگ و هنر پاى كار آمده اند. بهزاد مريدى با ابراز اميدوارى به اين كه در طول يكسال تكليف تمامى انجمن هــا از مجراى برپايــى انتخابات مشــخص شــود افزود: انجمــن اهل قلم صرفاً انجمن شــعر نيســت؛ 4 كارگروه در هيات امنا پيش بينى شــده كه حاوى بخش هاى شــعر (صدرا ذوالرياســتين)، داســتان (احمد اكبرپــور)، ترجمه (على معصومى) و پژوهش هاى ادبى(فرشــيد ســادات شريفى) اســت. وى عنوان كرد: اين شيوهايست كه نياز به يارى اهل قلم دارد و بــا نگاه به همه گروه ها باشــد تا منحصر به حوزه شــعر نشود. وى حضور و وجود انجمنهاى اهل قلم شهرســتانها را بــه هيچ عنــوان به مفهــوم نفى ديگر انجمنهــاى ادبى ندانســت و افزود: اين بدين معنى نيســت كــه آن انجمنها بايد در انجمــن اهل قلــم ادغام شــوند زيرا هرگونه يكسان سازى فرهنگى و همسان ســازى و يكى شدن ها در حوزه فرهنگ بسيار خبط و خطاست. مديركل فرهنگ و ارشــاد فارس بر داشــتن كثرت تاكيد كــرد و افزود: ثبــت انجمن هــاى ادبى بىشمار در شهرستانها بايد تشويق شود و وحــدت در كثــرت را در مجموعه با محوريت انجمن اهل قلم حاكم ساخت.

مريدى در ادامــه گفت: فرهنگ و ارشــاد اســلامى فارس انجمن هاى اهل قلــم شهرســتانها را به عنــوان جايگاه برتــر حوزه هاى شــعر، ادب، مترجمى و پژوهشهاى ادبى خواهد شناخت در عين حالى كه نــگاه اين انجمنها به همه توام با احترام باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.