نواى نى نوازنده چيره دست در شيراز

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

رئيس انجمن موســيقى استان فارس نويد سفر اســتاد محمد موسوى، نوازنده چيره دست نى به شيراز را داد و بيان داشت: اين نوازنده و موسيقيدان برجسته كشور 10 مرداد ماه ميهمان شــهر شيراز خواهد شد و يك دوره آموزشى فشرده نى و سه تار در شــيراز برگزار مى كند. هدايت رضايى اظهار داشــت: اين استاد هم در مورد رمز و راز نى نوازى خواهد گفت و هم شــيوه ســه تار نوازى استاد احمد عبادى را تشــريح خواهد كرد. وى از هنرمندان نى نواز و سه تار نواز خواست از اين فرصت استفاده كنند. رضايى با ستايش از خدماتى كه استاد محمد موسوى به جامعه هنرى ايران زمينه ارائه داده است افزود: بداهه پردازى و رديف دانى استاد موسوى در بين هنرمندان و موســيقيدانان جامعه ما شهره است. ســبك نوازندگى اين نى نواز چيره دســت مى تواند الگويى براى هنرجويان و نوآموزان موسيقى باشد. رضايى همچنين با تمجيد از سبك نوازندگى استاد احمد عبادى در سه تار گفت: در دوره آموزشى كه اســتاد موسوى در شيراز برگزار خواهد كرد پيرامون سبك سه تار نوازى استاد عبادى مباحثى مطرح خواهد شد.وى افزود: استاد عبادى نوازندگى تك سيم را ابداع كرد كه ســبب شــد سه تار نوازى در جامعه متحول شــود، مضرابهاى تك سيم و دومضرابها از مشخصههاى بارز سبك عبادى است كه هنرجويان و سه تار نوازان مى توانند در اين دوره آموزشــى بيشــتر با اين نوع ســبك آشنا شوند.گفتنى است استاد محمد موسوى در گروه استادان موسيقى ايران به همراهى فرامرز پايور، جليل شــهناز، علىاصغر بهارى و محمد اســماعيلى عضويت داشــت و به همراه اين گروه اجراهايى در ايران و ســاير كشــورها داشته است. وى همچنين در آثارى مانند نوا و سر عشق با محمدرضا شجريان همكارى كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.