وداع جاودان »جهان« با جهان موسيقى

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

»محمــود جهــان« خواننــده پيشكسوت موســيقى اقوام درگذشت. محمود جهان كه بــا خواندن ترانههاى بندرى به شــهرت رســيده بــود براى اجــراى كنســرت در بنــدر ماهشــهر به ســر مى بــرد صبح ديــروز به دليل عارضــه قلبــى در بيمارســتان صنايع پتروشــيمى اين شهرســتان درگذشت. اين خواننده مشــهور كشــورمان قرار بود فردا ســه شــنبه دهــم مردادماه به مناسبت ولادت امام رضا (ع) كنسرت اجرا كنــد كه دچار عارضه قلبى شــد و پــس از انتقال به بيمارســتان صنايع پتروشــيمى شهرســتان بندر ماهشــهر دار فانــى را وداع گفت. محمود جهان اينچنين بيوگرافى خود را شرح مىداد: »خاك پــاى همه جنوبىهــا و به ويژه خوزســتانىهاى خونگرم هستم. خودم را متعلــق به جنوب مىدانم و عاشــق اين خاك هســتم و اگر خــداى بزرگ و حمايــت هــاى اميدوار كننــده مردم صبــور جنوب نبــود موفقيتــى حاصل نمىشــد. در ســال 1330 در آبــادان و در محلــه احمدآبــاد به دنيــا آمدم. كارمند بازنشسته شــركت نفت هستم و پــس از 59 ســال زندگــى بــا پنج فرزند در تهــران زندگى مىكنم. تك پســرم اميــد جهان اســت كــه صداى او البته با ســبكى متفــاوت از من، در نوارفروشىها موجود است. خانواده ما از جملــه خانوادههــاى هنرمند بود چرا كــه پدر و عمو و برادر و حتى پســرم و از اين ســو خواهر و دختر عموهايم، در مناســبت هــاى مختلــف مداحــى مــى كننــد. پدرم كــه اهل تنگســتان بوشــهر بود شــروه خوانى مــى كرد و از جمله چهره هاى شــناخته شــده اين شــهر بود. زمان شروع جنگ 29 سال داشــتم در خوزســتان ماندم اما پدر و مادرم به بوشــهر بازگشــتند. در سال 1355 توســط آقاى بهمن خوش خلق به همــراه يــدا... رضا زاده بــه تهران رفتــم و براى اولين بــار با هدف آلبوم و با هزينه ايشــان در استديو چهار اثر اركســترى ضبط كردم. در اين راســتا بايــد از خداى منان و ســپس از بهمن خــوش خلق و فــرخ يزدان فــر كه در بوشهر مرا كشف كردند تشكر كنم«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.