درخشش عكاس شيرازى در جشنواره فرهنگ رضوى

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

هنرمنــد عكاس انجمن ســينماى جوان اســتان فــارس موفق به كســب مقــام اول در هفتميــن جشــنواره ملى »جلوههــاى فرهنــگ رضــوى« شــد. هفتمين جشــنواره جلوه هــاى فرهنگ رضــوى در رســانههاى كشــور در قالب برنامه هاى پانزدهمين جشــنواره بيــن المللى امــام رضــا (ع) مردادماه 96 همزمــان به ميزبانى اســتان گيلان برگزار شــد. آييــن اختتاميــه هفتمين جشــنواره جلوه هــاى فرهنگ رضوى در رســانههاى كشور، با حضور جمعى از مديــران و اصحــاب فرهنگ، هنر و رسانه كشور در حرم مطهر سيد جلال الديــن اشــرف (ع) - بــرادر امام رضا (ع)- در آســتانه اشــرفيه برگزار شد. آثــار ارســالى بخش اصلى جشــنواره (مطبوعــات، خبرگــزارى و پايگاههاى خبــرى) شــامل 397 اثــر در رشــته »تيتر«، 68 »ســرمقاله و يادداشــت،« 107 »خبــر«، 79 »گــزارش«، 65 »مصاحبــه«، 149 »مقالــه« و 114 »عكس« بود كه در بخش عكس محمد صادق حســينى، عكاس انجمن سينماى جوانان اســتان فارس موفق به كســب مقــام اول شــد. داوران ايــن دوره از جشنواره را احمد توكلى، رضا مقدسى، بيــژن مقــدم، عليرضا ملكيــان و اكبر نصرالهى از اساتيد برجسته دانشگاه و فعالان رســانه به عنوان هيأت داوران جشــنواره جلوه هــاى فرهنگ رضوى در رســانه هاى كشور برعهده داشتند. پيــش از اين محمد صادق حســينى كه در مسابقه عكس با موضوع »آب« در كشور تركيه روبان افتخار اين مسابقه را كســب كرد؛ در نخســتين جشنواره عكس مجله شــهركتاب توانســت در بخــش تك عكــس جايزه ســوم را به خود اختصاص دهــد. اين عضو عكاس انجمن سينماى جوانان شيراز برنده پنج مدال طلاى جايزه آساهى شيمبون ژاپن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.