مسابقه استندآپ كمدى با هدف احياى سنت واگوشك در شيراز

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى شيراز گفت: مسابقه اســتندآپ كمدى با هدف احياى سنت ديرين واگوشــك در شيراز و بيان خاطراتى در مورد ســومين حرم اهل بيت (ع) آغاز به كار كرده اســت. به گزارش خبرگزارى رضوى، احمد همتى اظهاركرد: مفهوم واگوشــك همان چيســتان عاميانه يا متلها و ضربالمثلها اســت كه در شيراز با لهجه شــيرازى در شبنشينىها و مراسم سنتى توسط بزرگان خانواده گفته مىشد. وى گفت: اين مسابقه از تيرماه امسال آغاز شده اســت و در هفته شيرازشناسى نفرات برتر مسابقه معرفى خواهد شد. معاون فرهنگى شــهردار شــيراز خاطرنشــان كرد: با توجه به اينكه تبليغات براى حضور شهروندان در اين مســابقه تنها در فضاى مجازى انجام شد اما با استقبال بسيار خوبى از سوى شــهروندان مواجه شــد و در مدت زمــان كمتر از يك هفته بيــش از 60 نفر براى حضور در اين مســابقه به مركز شيرازشناســى مراجعه كردنــد. وى افزود: از تعداد افــرادى كه مراجعه كردند 30 نفــر به اجراى برنامه پرداختند و از اين تعداد 18 نفر بــه مرحله بعــدى راه يافتند. همتى بيان كرد: طى رقابت در مــرداد ماه 9 نفر از بين 18 نفــر به مرحله نيمــه نهايى راه پيدا خواهند كرد و نهايتــا 5 نفر به مرحله نهايى راه خواهند يافت كه در اختتاميه سومين جشنواره شيراز شناسى سه نفر برتر معرفى مىشــوند و جوايزى دريافت مىكنند. رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى شيراز با اشاره به اينكه مسابقه فن بيان با محوريت صداپيشگى، گويندگى و مجرىگرى نيز همراه با اســتندآپ كمدى برگزار مىشود، تاكيد كرد: در تمام اين برنامههــا افرادى كه شــركت مىكنند بايد خاطراتى بيان كنند كه در مورد شــيراز، سومين حرم اهل بيت (ع) يا نهايتا در مورد استان فارس باشد و شركتكنندگان بايد با گويش شيرازى صحبت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.