رونمايى كتاب از چراغ تا چلچراغ همزمان با شب شعر ملكوت هشتم

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

رئيس حوزه هنرى انقلاب اســلامى فارس گفت: ادبيات انقلاب اسلامى كتابى زريــن در تاريخ ادب ماســت و ادبيات آيينى فصل درخشــان اين كتاب اســت. به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى، محمد كرم اللهى در شــب شــعر ملكوت هشتم گفت: حوزه هنرى فارس براى شعر و ادب آيينى جايگاه ويژه اى قايل است و از اين رو خانه شــعر آيينى را راه اندازى كرده و مســئوليت آن را به پير شعر آيينى فارس اســتاد ده بزرگى ســپرده است. وى گفت: شــعر رضوى نيز از جمله بخش هاى قابل توجه شــعر آيينى اســت و خوشبختانه در ســال هاى اخير با برگزارى جشنوارههاى مختلف به صورتى ويژه مورد توجه شــاعران آيينى ســرا قرار گرفته اســت. رئيس حوزه هنرى انقلاب اســلامى فارس اظهارداشــت: ما از هر حركت ارجمند در حوزه ادبيات آيينى اســتقبال مى كنيم و برگزارى اين برنامه و بازگشــت آن به شيراز نيز در همين راســتا صورت گرفته اســت. در ادامه اين برنامه شاعرانى نظير بيژن ارژن و رضا اســماعيلى از تهران، امير برزگر و محمدرضا سرسالارى از مشهد مقدس و غلامعلــى مهدى خانى »مجرد« نصرا... صدر متكلم، غلامرضا كافى، پروانه نجاتى، هادى فردوسى، مرتضى رستمى، عليرضا رنجكش، سميه كشاورز و ندا هدايتى فرد از شــيراز نيز شــعر خواندند. فراز پايانى اين مراســم رونمايى از كتاب از چراغ تا چلچراغ بود كه شامل مجموعه شعرهاى رضوى شاعران فارس است و به كوشش و گزينش هاشــم كرونى و طيبه نيكو و به همت مركز آفرينش هاى ادبى هنرى آستان قدس رضوى و انتشارات به نشر به زيور طبع آراسته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.