پرواهـوـمرهــدرگغايــررتاو!

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

مــيخ م از بريــدهباشــموتنهانــامتو بر زبانم جاري باشد، تنها بر زبانم چه سود؟ كه بر ذهن، روح قلب و جانم همواره لبريز باشي و اگر جز اين باشد به چه كس غير تو دلخوش باشــم كه در خفتگي هــا و قصور بندگي ام به درگاهت وســاطت و وكلاتم كند و عزيزم بدارد و در تنگناها مرا ياري دهــد و دلنوازي ام كند و در برابر عزيزي چون تو تنها عزت و درك معرفت تو را آرزو دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.