يك بام و دو هواى انتقال سرورهاى تلگرام به ايران

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزيــر ارتباطات و فنــاورى اطلاعات ديروز خبــر از انتقال ســرورهاى تلگــرام به كشــور داد در حالى كــه مديرعامل تلگرام بــه صراحت اعلام كرده كــه هرگز مكان ســرورهاى خود را تغيير نخواهيم داد و ممكن اســت منظور سياســتمداران از انتقال سرور، انتقال CDN باشد.

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران پويا؛ محمــود واعظى كه به گفته خودش آخرين روزهاى كارىاش در اين وزارتخانه را سپرى مىكند صبح ديروز در حاشــيه افتتاح نخستين پارك علم و فناورى اطلاعات و ارتباطات با اشــاره به جلســات فشردهاى كه با مديران تلگرام درباره انتقال ســرورهاى اين شبكه پيام رسان به ايران انجام شده است، اظهار داشته با تكيه بر اين مذاكرات، بخشى از سرورهاى اين شبكه به كشور منتقل شده و قرار است در آينده نزديك CDN هاى (شــبكه توزيع و انتقال محتوا) آن نيز به كشور منتقل شود.اين اظهارات مبنى بر انتقال ســرور و CDNهاى تلگرام به كشور در حالى مطرح مىشــود كه هفته گذشته پاول دورف؛ مدير پيامرسان تلگرام طى پيامى عنوان كرد »هرگز مكان ســرورهاى خود را تغيير نخواهيم داد «.

بنيانگذار تلگرام صراحتاً موضوع انتقال ســرورهاى اين پيام رسان به ايران را رد كرد و گفت: اين ايدهاى پوچ است.

پاول دوروف موســس تلگرام پيش از اين در پيامى توييترى گفته بود؛ هيچ سرورى از تلگرام (يا سرورهاى ديگرى كه اطلاعات خصوصى كاربران در آن باشــد) به ايران منتقل نخواهد شد، اينبار در توييترش نوشت: ســرورهاى تحويل محتوا اين شبكه پيامرسان يــا »ســى دى ان«ها به ايــران و تعدادى از كشــورهاى خاورميانه منتقل شده است. او مدعى شده است؛ تحت اين شيوه، هم اطلاعات كاربران ايمن خواهد بود و هم سرعت بارگذارى دادهها افزايش پيدا مىكند.البته دوروف تأكيد كرده اســت؛ تنهــا دادههاى رمزنگارى شــده بــه ايران منتقل مىشــوند و اين موضوع به آن معناســت كه اطلاعات خصوصى كاربران ايرانى تلگرام همچنان امنيت دارد و به هيچعنوان فاش نمىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.