تصويب يك فوريت؛ نام گذارى خيابانى به نام مريم ميرزاخانى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيس كميسيون شهرسازى شوراى شــهر از تصويــب يــك فوريــت، طرح نــام گــذارى خيابانــى بــه نــام مريــم ميرزاخانــى خبــر داد.بــه گــزارش خبر آنلاين، در جلســه شوراى شــهر تهران، طرح نام گــذارى يكى از اماكن پايتخت بــه نــام نابغــه نامــدار رياضــى مريــم ميرزا خانــي با امضــاي اكثريت اعضاى شوراى شهر تقديم هيأت رئيسه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.