تكليف بقايى و طايفهاش را دادستانى مشخص مى كند

دو اشكال اساسىبهسخنگوى»ماهقوهعسل«قضاييه :

KHABAR JONOOB - - سياسي -

صدوپانزدهميــن نشســت خبرى ســخنگوى قوه قضاييه با حضور نمايندگان رســانهها برگزار شــد. به گزارش فارس، حجت الاسلام محسنى اژهاى در پاسخ به سؤالى در خصوص اظهارات بقايى عليه قوه قضاييه و خود ايشــان بعــد از آزادى و دروغگو خطاب كردن ايشان اظهار داشت: آنچه را كه لازم است در خصوص اين پرونده انجام شــود دادســتان تهران توضيح داده و اقدامات را انجام دادهاند. وى تاكيد كرد: اين مســائل صحيح نيســت و آن قســمت از صحبتها و دستخط ايشــان در مورد انتقال از ســوئيت و امكانات دربسته هرچه را كه لازم باشــد دادســتان در مورد آن توضيح خواهند داد.

اژه اي به مبارزه قــوه قضاييه با جرائم اقتصادى اشــاره و تصريح كرد: قــوه قضاييــه در راه مبارزه با جرائم اقتصادى با يقهسفيدها، دانه درشتها و جريانها و كســانى كه ادعايى دارند برخــورد مىكند و بديهى اســت مسائلى از آنها گفته يا سر بزند. معاون اول قوه قضاييــه ادامه داد: اگرچه افراد خلاف قانون عمل كنند به ضرر آنان است و تحت تعقيب قرار مىگيرند. از بقايى شكايت نمىكنم

يكــى از خبرنــگاران خطاب به حجت الاســلام محسنى اژهاى سخنگوى قوه قضاييه گفت: در روزهاى اخير بعد آزادى بقايى شاهد هجمه هايى به قوه قضاييه و شــخص شما و همچنين انتشار نامه هاى سرگشاده و توهين آميز به شما بوديم، واكنش قوه قضاييه چيست؟

اژه اى گفت: اينكه افرادى كه متهم به فساد مالى مى شوند بخواهند با غوغاســالارى و تبديل ماجرا به جريانات سياســى كار خود را پيش ببرند بعيد نيســت و ســابقه دارد. ســخنگوى قوه قضاييــه گفت: من اهل شــكايت نيســتم اما آنجا كه مربوط به قــوه قضاييه و بالاتر باشــد دادســتان به عنوان مدعى العموم وارد مى شود.

اژهاى در پاسخ به ســؤالى درباره تعقيب قضايى مجــدد بقايــى و اينكــه آيــا احمــدى نژاد هــم تحت تعقيــب مجدد قرار گرفتــه گفت: حتمــا بدانيد آن هم انجام مىشــود. هر كســى از اين طايفــه و غير از اين طايفه اقدامات خلاف داشــته باشــد، تحت تعقيب قرار مى گيرد. 120 فقره سـرقت در سـابقه متهم پرونده بنيتا صحت ندارد

محســنى اژهاى همچنين در خصوص تغيير وزير دادگســترى گفت: اين وزير از جمله وزاريى هســتند كه در انتخابشــان هر ســه قوه دخيل هســتند. وزير از ناحيه رئيس قوه پيشــنهاد مىشود، گزينه هايى مطرح بوده اســت كه به رئيس جمهور معرفى مى شــوند، به زودى به صورت رســمى معرفى مى شوند. معمولاً هم بــا تعامل اســت و هركدام كه نهايى شــد ظرف همين زمان كوتاه به دولت معرفى مى شوند.

وى در خصوص مجرمينى كه در زندان هســتند و بــا وثيقــه آزاد مىشــوند و اينكه قاتل بنيتــا نيز با فيــش حقوقى آزاد شــده گفــت: اولاً به خانــواده اين طفل 8 ماهه كه اين جانيان جان او را گرفتند تســليت مى گويم. ســفارش شــده كه پرونده با سرعت و دقت بررسى شــود. به جهاتى رسيدگى اش به تهران ارجاع شد چون خانواده كودك در تهران مستقر هستند ضمن اينكه شــروع جنايت از تهران آغاز شده و مسائلى كه در خصوص حواشــى پرونده و ســوابق متهم ذكر شده صحت ندارد.

گفته شده يكى از متهمين 120 سابقه سرقت داره و با قرار كفالت و با فيش حقوقى آزاد شده كه صحت ندارد و خوب است دادستان تهران پيگيرى كند كه اين خبر از كجا نشــأت گرفته است. رئيس كل دادگسترى اســتان تهران گــزارش دادند كــه اين متهــم كه ادعا مى شــود 120 فقره سرقت داشــته صحت ندارد، يك پرونده داشــته كه 12 فقره سرقت داخل ماشين داشته، 14 ماه بازداشــت شــده، بيــش از اين مقدار دادســرا نمى تواند نگه دارد به دلايلى كه مى گويم.

بعد با قرار وثيقه160 ميليونى آزاد شــده، بابت 12 فقره سرقت به 55 ماه حبس محكوم شده، سه سال از اين 55 ماه طبق قانون جديد قابل اجرا بوده اســت. نفر دوم با 4 گرم شيشه دستگير و به دادگاه رفته و به 2 ســال حبس جزاى نقدى و 50 ضربه شلاق محكوم شده و بعد محكوميت آزاد شده است. صدور قرار بازداشت تنها در 5 مورد جايز است

وى در تشريح پرونده مرگ بنيتا و اتهام متهمان اين پرونده گفت: قاضى بايد طبق قانون عمل كند، در غير اين صورت بايد به او معترض شويم.

اژهاى گفت: بر اســاس قانــون به قاضى تكاليفى داده شــده اســت كه قاضى بايد مطابــق آن عمل كند. ســخنگوى قوه قضاييه گفت: بر اســاس ماده 237 آيين دادرســى كيفــرى صدور قــرار بازداشــت موقت جايز نيســت مگــر در 5 مورد كه در قانون مشــخص شــده اســت. وى ادامــه داد: در مــاده 243 آمــده بازپــرس مــى توانــد دز تمام مراحــل تحقيقات قــرار صادره را تشــديد يا تقليــل كند، مثــلا مطلب جديــدى در طول تحقيقات مشخص مى شود كه قرار كفالت به قرار وثيقه تبديل مى شــود. بنابراين متهم نــه با فيش حقوقى آزاد شــده و نه 130 فقره سابقه داشته است. بايد يك بانك اطلاعاتى از مجرمين تهيه شــود كــه مقدمات اين كار انجام شده تا مراقبت هايى روى اين افراد انجام شود.

پرونده مداحان در دادسراى روحانيت مفتوح است و يكى دو نفر بازداشت شدند

حجــت الاســلام اژهاى درخصــوص اينكــه در پرونــده بنيتا قتل عمد بوده يا نه گفــت: بايد بازپرس و دادســتان اظهار نظر نهايى كنند. وى همچنين درباره تفاضل ديه نيز گفت: اين موضوع مربوط به ماده 428 قانون مجازات اسلامى است.

اژهاى ادامــه داد: در مواردى كــه جنايت نظم و امنيــت عمومى را بر هم زند و احساســات عمومى را جريحــه دار كند و مصلحت در اجراى قصاص باشــد لكن خواهــان قصاص تــوان پرداخت تفاضــل ديه را نداشــته باشــند با درخواست دادســتان و تاييد رئيس قوه، تفاضل ديه از بيت المال پرداخت مى شود. اژهاى در پاســخ به سؤالى در خصوص دســتگيرى دو مداح معروف و آزادى شان گفت: پرونده در دادسراى ويژه روحانيــت مطرح بوده مى دانم يكى دونفر بازداشــت شدند، مى دونم يك نفر هم با قرار آزاد شد ، نفر بعدى كــه آزاد شــد يا نه و جزييــات را اطلاعى ندارم. وى در پاســخ به سؤال ديگرى در خصوص پرونده پزشك تبريــزى گفت: در يك موردى دادگاه اســتعلام كرده، پاســخ استعلام بياد جلسه بعدى برگزار مى شود، هنوز حكمى صادر نشده است.

افراد دستگيرشـده در طرحهـاى ضربتى پليس همه متهمنيستند

اژهاى درادامه و در پاسخ به سؤالى در خصوص نيــاز به نظام مراقبتى براى زندانيــان بعد از خروج از زنــدان و همچنين اظهارات فرمانــده پليس تهران بعد از دســتگيرىهاى اخيــر مبنى بر اينكــه 60 درصد از افراد دستگيرشده ســابقهدار هستند و همچنين مطالبى كه قبلاً قوه قضائيه در خصوص استفاده از دستبندهاى الكترونيك اعلام كرده، اظهار داشــت: در مواردى از اين قبيل كــه نيروى انتظامى طرحــى را اجرا كرده و مانور داده و عده زيادى را دســتگير مىكند بدين معنا نيســت كه افراد دستگير شــده متهم بوده و اتهامشان ثابت شده است.

سخنگوى قوه قضائيه اعلام كرد: در اين طرحهاى دستگيرى، پليس در خانهاى كه 50 نفر، 10 نفر و حتى 5 نفر هستند مىريزد و در آن لحظه نمىتوان تشخيص داد كــه كداميك متهم بوده و كداميك نيســتند. مثل پارتىهاى شــبانه كه با مشــروبخوارى، فساد همراه است و افرادى دستگير مىشوند، آيا همه آنها مجرمند؟

اژهاى ادامــه داد: اينكــه گفته مىشــود 60 نفر ســابقهدار هستند تأييد بر آن نيســت كه همه آنها كه در آن دســتگيرى جمعى حضور داشتهاند متهم هستند؛ چراكه ظرف يكى دو روز بعد از رســيدگى به پرونده آزاد مىشــوند. بــراى برخى از آنها نيــز حتى پرونده كيفرى هم نمىرســند. حتى پليس هم بعد از دستگيرى و بررسى بعضى از آنها را آزاد مىكند.

معاون اول قوه قضائيه تأكيد كرد: اين درصدهاى ذكرشــده همه به اين معنا نيست كه همه متهم و مجرم هستند.

وى در خصــوص بحــث پابندهــاى الكترونيك اعلام كــرد: اين پابندها براى زندانيــان بعد از آزادى نيســت، بلكه براى كسانى اســت كه محكوم به حبس شــدهاند و اين اجازه به آنها داده شــده كه با شرايطى، به جاى حبس در زندان، در يك جاى مخصوص ديگر كه قاضى تعييــن كرده با پابند الكترونيكى حبس خود را ادامه دهند؛ مثل خانه كه نبايد از آن محدوده خارج شوند.

اژهاى اعلام كــرد: اين پابنــد الكترونيك براى مجرمــان بعد از پايــان زندان نيســت. اژهاى تصريح كــرد: مــا حتمــا مشــكلات بودجــهاى داريــم، پابند الكترونيكى را به صورت آزمايشــى شــروع كردهايم تــا ببينيــم در عمل مشــكلى پيــش مىآيد يانــه. اگر بودجه بود، با ســرعت بيشــترى اين طرح آزمايشــى صورت مىگرفت. رسيدگى به پرونده صندوق ذخيره ادامه دارد

ســخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالى درباره آخرين وضعيــت پرونده صندوق ذخيــره فرهنگيان و بانك ســرمايه و دستگيرى تعدادى افراد جديد در اين پرونده گفت: اخيراً اطلاع نگرفتم كه كســى بازداشت شده باشد اما تحقيقات ادامه دارد.

حجت الاســلام والمســلمين غلامحسين محسنى اژهاى در صدوپانزدهمين نشست خبرى قوه قضائيه در پاسخ به ســؤالى در خصوص رفتار آمريكا با ايرانيان مقيم، اظهار داشــت: آمريــكا از زمان كودتاى 1332 و يــا نــه از اول انقــلاب و يا از هميــن ماههاى اخير، ماهيت تجاوزگرانه و خوى ســلطهجويى و زورگويى خود را نشــان داده و هر كس منصف باشــد به آن پى برده است. سخنگوى قوه قضائيه تصريح كرد: بر همين اساس، ايران و ملت ايران نمىتوانند به آمريكا اعتماد كنند؛ چرا كــه نمىتوان به هيچ قــرارداد كتبى و قول آمريــكا به هيچ وجه دلخــوش بود و اعتماد كردد. وى تصريح كرد: قــوه قضائيه با قوانيــن موجود كار خود را انجــام مىدهد و بــه هيچ وجه به آمريــكا و امثال آن اجــازه دخالت نمىدهد و طبق قانون به پروندههاى ايرانــى و حتى غيرايرانى رســيدگى مىكند. وى ادامه داد: رسيدگى به پروندههاى دوتابعيتى كه يكى ايرانى و ديگرى غيرايرانى باشد (ايران دو تابعيتى نمىپذيرد) انجام مىشــود و افراد اگر جرمى داشــته باشند، طبق قانون محاكمه مىشوند.

دو اشكال اساسى به ماه عسل و جمع آورى پول براى زندانيان

اژهاى همچنيــن در خصــوص برنامه ماه عســل گفت: در برنامه ماه عســل دو مطلــب اتفاق افتاده كه به نظر مى رســد بى اشكال نيست. يك بحث اين بوده كه مخاطب طورى تلقــى كرده كه همه اين پول براى بدهــكاران و محكومــان جرايم غير عمد اســت كه به نظرم اشــتباه بوده است و تذكر هم داده شد كه شفاف به مــردم بگويند. وي افزود: اشــكال دوم اين بود كه در يك مــورد گفتند، فردى وجــود دارد كه به خاطر يك ميليون تومان 10 سال است در حبس مانده است. خودم خيلى حســاس شــدم و تصورم اين بود غيرعمد بود. صبح كه سركار آمدم بررسى كردم. تماس گرفتم و پرســيدم ايــن فرد كه بود؟ يكى از اســتان ها را نام بردند. وى ادامه داد: بلافاصله با رئيس دادگسترى آن اســتان تماس گرفتم كه گفت ما چنين فردى نداشتيم. گفــت اين فرد داراى ســوابق متعدد كيفــرى از جمله ســرقت اســت و به خاطر ســرقت به 10 ســال حبس محكوم شــده كه 3 ســالش را گذرانده و نزديك 28 ميليون بدهكارى دارد و به يكى از كســانى كه مالش را سرقت كرده، يك ميليون بدهى دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.