برگزاري تجمع بزرگ دانش آموزي »احلي من العسل« در حرم مطهر حضرت سيد علاء الدين حسين(ع)

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

در روز 6 محــرم توســط اداره اوقــاف ناحيه 3 شيراز برگزار مي شود.

وي افــزود: عــلاوه بــر آن، ايــن مراســم در بيــش از 20 شهرســتان اســتان فارس در ســطح بقــاع متبركه و حســينيه هــاي شهرســتان شــيراز بــا حضــور دانــش آمــوزان فارســي برگــزار مي شــود كه امســال 4 هزار دانــش آمــوز در ايــن تجمــع بــزرگ دانشآموزي شركت كردند.

حجت الاســلام صفري گرائي بيان داشــت: در پايان مراســم از محــل موقوفــه بيبيمســقط، شــركت كننــدگان تجمــع بزرگ »احلي من العسل« پذيرايي شدند.

وي بــا بيــان اين كه يكــي از اهــداف برگزاري ايــن همايش

دانــش آمــوزي، تبيين شــخصيت حضرت قاســم (ع) مي باشــد، اظهــار داشــت: اداره اوقــاف ناحيــه 3 شــيراز با برگــزاري تجمع »احلي من العسل« سعي مي كند حضرت قاسم بن الحسن (ع) را به عنوان الگوي دانش آموزان معرفي كند.

حجت الاســلام صفري گرائي گفت: در دوران دفاع مقدس نيز نوجواناني داشــتيم كه بــا الگوبرداري از نوجوان 13 ســاله كربلا، در راه دفــاع از كيان كشــور و ولايت به درجه رفيع شــهادت نائل شدند كه همزمان با برپايي اين تجمع با مراسم تشييع پيكر شهيد محسن حججي، تمثال اين شهيد و ســاير شهداي نوجوان در قالب اين مراسم گلباران شد.

تجمع بــزرگ دانش آموزي »احلي من العســل« در حرم مطهر حضرت سيد علاءالدين حسين(ع) برگزار شد.

بــه گــزارش »خبرجنــوب«، تجمــع بــزرگ دانــش آمــوزي »احلي من العسل« با حضور 4 هزار نفر از دانش آموزان شيرازي در حرم مطهر حضرت سيد علاءالدين حسين(ع) برگزار شد.

در حاشــيه برگزاري اين مراســم، رئيــس اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 3 شــيراز بــا بيان اين كه تجمع بــزرگ دانش آموزي »احلي من العسل« با همكاري اداره كل آموزش و پرورش فارس، مدارس و مراكز آموزش اســتان و همــكاري اداره اوقاف ناحيه 2 شيراز برگزار شد، گفت: طي اين تجمع دانش آموزي، دانشآموزان و نوجوانان به مداحي پرداختند.

حجت الاســلام رحيم صفري گرائي افزود: اين مراســم همراه با برپايي مراســم عزاداري و ســينه زني بود كه همزمان با سراسر كشور برگزار شد.

رئيس اداره اوقاف ناحيه 3 شيراز درخصوص مبناي برگزاري تجمع بزرگ دانش آموزي »احلي من العســل« گفت: بنابر روايات، فرزنــد حضرت امام حســن مجتبــي(ع) در روز عاشــورا از عموي بزرگوار خود حضرت سيدالشــهدا(ع) بــراي رفتن به ميدان نبرد اجازه مــي گيرد كه حضرت امام حســين(ع) از حضرت قاســم(ع) مي پرســد مرگ براي تو چگونه اســت كه نوجوان 13 ســاله كربلا در جواب ميفرمايد »احلي من العســل« شيرين تر از عسل. همه ســاله تجمع بزرگ دانشآموزي »احلي من العســل« به ياد حضرت قاســم بن الحســن (ع) و با توســل به اين نوجــوان كربلا با حضور دانش آموزان و نوجوانان حسيني تحت عنوان »احلي من العسل«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.