زندهياد حسين خائف

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

از خـاطر دلها نـرود ياد تـو هـرگز اي آن كه به نيكي همه جا ورد زبان ي با نهايت تأسف درگذشت انساني شريف، خدمتگزاري درستكار و خيري نيكانديش

را بـه اطـلاع دوسـتان و آشـنايان ميرسـانيم. مراسـم تشـييع فردا جمعـه 7/7/96 سـاعت 9صبح در مسـجد دارالرحمـه شـيراز و نيـز مراسـم ختـم همـانروز از ساعت 15 الي 16:30 در مسجدالرسول(ص) (خيابان قصردشت) برگزار ميگردد. همراهي شما مهربانان موجب همدردي و تسكين اين ضايعه دردناك خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.