مرحوم مسعود شاهسوندي پيشكسوت فوتبال شيراز

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

سعديا مرد نكونام نميرد هرگز مرده آن است كه نامش به نكويي نبرند ناباورانه پرواز ملكوتي برادر عزيزمان كه درخارج از كشوربه لقاءالله پيوست را به سوگ مي نشينيم. با تسـليت به فوتباليستهاي سـه دهه قبل به اطلاع ميرساندمجلسيادبوديروزجمعه7 7//96 ازساعت 9/30 لغايت ‪/11 30‬صبح درمسـجد شهيد دستغيب واقع درخيابان معالي آباد برگزارمي شود. خانواده هاي شاهسوندي، آبادي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.