جناب آقاي دكتر مهرداد پورزند

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

با نهايت تأسف و تأثردرگذشت پدر گراميتان را به شما و خانـواده محترمتان تسـليت عـرض نمـوده، از خداوند منان بـراي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.