جناب آقاي محمد مهاجري

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

بـا نهايـت تأسـف درگذشـت پـدر گراميتـان را به جنابعالـي و بازمانـدگان محتـرم تسـليت عرض نمـوده، از خداونـد منـان بـراي آن شـادروان علودرجات و براي فاميل ارجمند صبر و شكيبايي مسئلتمينماييم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.