ا ههنگاميه!

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

بــالز رفتن و دل كندن اســت و زائر شــدن براي آن جــا كــه دل ها همه پروانــه و خدايي مي شــوند، تجلي گاه نور تــو و ميثاق منتظران »مهدي موعود (عج(« توســت آري آنجا نينــوا و تكه اي از آســمان تو ميان دشــت كربلاســت و تكرار دوبــاره »اعجاز آفرينش« و »خروج مختار« دل هايي اســت كه به عشق حسين (ع) نماز ظهر عاشورا را همدل و هم عهد مي خوانند؛ اميد كه پذيرا باشي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.