جناب آقايان امير ، رضا و امين پورزاد

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

شـادروان حاج حيدر پورزاد درگذشـتپـدرگراميتان را به شـما و خانواده محترم تسـليت عرض نموده، ازخداوند متعـال بـراي آن مرحـوم علو درجـات و بـراي بازماندگان صبروسلامتي مسئلت داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.